TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENERAL

«Gadagan şäher» bir asyr soňra şöhle saçdy

Hytaýyň paýtagty Pekin şäherinde «Gadagan şäher» atly ýadygärlikler toplumynyň bardygyny köpiňiz bilýänsiňiz. Hytaý imperiýasy döwründe onlarça gektary eýeleýän şäherde Imperatorlaryň telim nesli ýaşapdyr. Häzir ol muzeý hökmünde dünýäniň çar künjünden gelen syýahatçylaryň iň kän isleg bildirýän ýerleriniň biri.

Mundan bir asyr ozal Pekindäki yşyk festiwallary «Gadagan şäherde» geçirilýärdi. Soňra ol yzda galan 94 ýylyň dowamynda şäheriň beýleki künjeklerinde geçirildi. Şu ýyl bolsa yşyk festiwaly ýene-de gadymy mekanyna dolanyp geldi. Ozalyndan hem çaklanylyşy ýaly, diňe şu festiwala şaýat bolmak üçin daşary ýurtlardan Pekine syýahatçylaryň müňlerçesi geldi.

Related posts

Turkmenistan diversifying economy rapidly

Transport diplomacy: expansion of mutually beneficial cooperation

Ata Watan Eserleri

World Science Day for Peace and Development

Ata Watan Eserleri

Teswirle