TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENERAL

Ejeme

Kelemä öwürip gudratly adyň,
Mähriňe ýugrulan söýgiňde ösdüm.
Sen täksiň — durmuşda lebzine sadyk,
Hem ähli ynsandan kämildir keşbiň.

Ykbalyň goş basan agramlaryny
Kiçijek göwnüňde göterip ýörsüň.
Bize ýollaň egrem-bugramlaryny,
Kötelin duýdurman ötürip ýörsüň.

Seret, eje, güldürmedik ykbalym
Ýüregmi bişirýär — basýar közlerin.
Neçün öwretmediň göwün ýykmany,
Oljasy bolsam-da kalby körleriň.

Göwnümiň özünden göwni galypdyr,
Göwnün ynjydanma göwni päkleriň.
Umytlarym ýaşamakdan arypdyr,
Bu ýyl has-da ýukalypdyr çäkmeni.

Ýangynly ýüregňi ýuwsun ýagyşlar,
Görmäwer ykbalyň jöwza-sowugyn.
Göwün galaň kän ýykdygym, Bagyşla!
Ýarymgöwün käbäm, ötgün günäsin
Del ýürekden mähir idän ogulyň.

Nazar Hanmedow

Bäsleşik barada giňişleýin maglumat üçin

Awtorlar Ýeňijini Kesgitleýär :”Ata Watan Eserleri” bäsleşigi

https://www.atavatan-turkmenistan.com/tu/news_details.php?news_id=NDM3Mw==

“ Ata Watan Eserleri” döredijilik bäsleşigi : RedMi 7A Size garaşýar!

https://www.atavatan-turkmenistan.com/tk/news_details.php?news_id=NDIyMw==

Related posts

Turkmenistan diversifying economy rapidly

Transport diplomacy: expansion of mutually beneficial cooperation

Ata Watan Eserleri

World Science Day for Peace and Development

Ata Watan Eserleri

Teswirle