8.9 C
Istanbul
08/04/2020 5:03
Home FLASH NEWS

FLASH NEWS

A telephone conversation with Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey

On March 24, 2020, a telephone conversation was held between the Minister of Foreign Affairs of Turkmenistan Rashid Meredov and the Minister of Foreign...

“Üç Altyn Açarlar” Toplumyndan “Bir Toplum”

Üstünlik barada ene dilimizde ýazylan ýüzden gowrak eserleri “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginiň üsti bilen Siz okyjylarymyza ýetirdik. Ol eserleriň arasynda bir-birinden gymmatly eserler toplumy...

Turkmen Carpet: List of the Intangible Cultural Heritage of UNESCO

One will recall that on December 12, 2019, at the 14th meeting of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage...

Turkmenistan Provides Humanitarian Aid to Brotherly Iran

Being committed to native traditions of good-neighborliness and high humane values, President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov signed an Order, according to which humanitarian aid...

Turkmenistan and the United Nations are committed to long-term cooperation

On March 14, 2020, the presentation of the Sustainable Development Cooperation Framework between the Government of Turkmenistan and the United Nations for 2021-2025 was...

Nädip üstünlik gazanmaly

Ilki bilen, indiki bäş ýylda nirede boljagyňyzy göz öňüne getiriň. Çagalar bagynda mugallym bolup yaş çagalara edep terbiýe berip durarsyn ýa-da öz yurdyn we dünýä...

Kämil ynsan sypaty

Geçen asyryň ellinji ýyllarynda arap ýarymadasyndaky çuň gum gatlaklarynda gazuw-agtaryş işleri geçirilip ol ýerde bir enaýy we kiçijik heýkel tapylýar. Ol heýkel düýe guşuň...

Üstünligiň syry

Içerki niýet näme? Niýet, hereket etmäge taýynlyk we tutanýerlilikdir. Içerki isleg, aňdan däl-de, ruhdan gelýär diýmekdir. Ýürek duýgulary dolandyrýar, logika sebäp bolýar. Duýgular bilen logikanyň...

Dünýäniň iň uly üstünligine

,,Üstünlik näme?’’ diýip sorasaň dürli jogaplary eşidersiň töweregiňdäkilerden. Asla beýlekileriň pikirine ýalňyş diýme, ýaşaýyş dürlülikler bilen gözel. Ynjyk Duýgum, sen eger üstünlik duýgusyny duýmak...

Bitaraplygyň hezzeti – üstünligiň lezzeti

Bitaraplyk – umumadamzat mertebesini şöhratlandyrýan üstünligiň durmuşy hezzetini ajaýyp höziri bilen müdimilik dowamata öwürmeklik üçin, ykbal ýazgydynyň ynsan kysmatyna ýazan özboluşly bir datly lezzetidir....

Üstünlige ÿetmek üçin…

Nädip üstünlikli-kämil adam bolmaly? Bu soragy özümize bermedigimiz ýok bolsa gerek. Aslynda üstünlik näme? Muny öz düşünjäm boýunça düşündirjek bolaýyn. Üstünlik-bu siziñ ajaýyp pikirleriñiziñ durmuša...

Üstünliklerdäki syrly ýollar

Üstünlik bu hemmämiziñ bilşimiz ýaly öz öñüñde goýan maksadyña ýetmekdir,ýöne bu hemişe şeýlemika?! Bilşimiz ýaly,üstünlige eliñi jübiñe sokup ýetip bolmaýar, onuñ üçin hökman eliñ...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?