8.9 C
Istanbul
30/03/2020 16:34

atavatan

12686 POSTS0 COMMENTS

38 Belgili aýakgap

Undulara dözülmeýän kä bir ýatlamalarym ýaly näme üçindir 44 belgili aýakgap geýýänligime garamazdan men bu 38 belgili aýakgabymy şindi hem saklap ýörkäm? Ýogsa düýe...

Olar nädip üstünlige ýetdiler? (Ýa-da Üstünlige Çenli Geçilen Basgançaklar…)

Baý adamlaryň adaty adamlardan tapawutlandyrýan nähilidir bir ýagdaý barmyka? Aslynda, islendik milliarderiň ýeten derejesine çenli geçen ýoly özüne mahsus bolup, beýlekilerden tapawutlanýarlar. Ýöne muňa...

“Ugurdaş Şemal”

Sözbaşyny goşa dyrnaga almagymyz geň galdyran bolmagy ähtimal. Ýa-da siz oňa asla üns hem beren dälsiňiz?! Bularyň haýsysy hem bolanlygynda zyýany ýok. Biz bu...

Daňdan 6-da oýanmak üçin 6 sebäp

«Ir turan işinden dynar» diýmegi halaýarys, ýöne ir turmagy halaýarysmy? «Hawa» diýip jogap bermek kyn. Daňdan ― ukynyň iň süýji wagty. Emma endik edinseň,...

Hindi oglanjygyň üstünligi

Heniz 12 ýaşyndadygyna garamazdan, batyrgaýlygy bilen dünýä metbugatynda öz adyny ýazdyrdy. Bu ýerde gürrüň Hindistanyň raýaty 12 ýaşly Kaamýa Karthikeýan barada barýar. Ol meşhur ýaş dagçy hökmünde tanalýar. Golaýda ol 7 müň metr belentlikdäki Akonkagua dagynyň belent gerşine çykmagy başardy.

Hindi oglanjygyň üstünligi

Heniz 12 ýaşyndadygyna garamazdan, batyrgaýlygy bilen dünýä metbugatynda öz adyny ýazdyrdy. Bu ýerde gürrüň Hindistanyň raýaty 12 ýaşly Kaamýa Karthikeýan barada barýar. Ol meşhur ýaş dagçy hökmünde tanalýar. Golaýda ol 7 müň metr belentlikdäki Akonkagua dagynyň belent gerşine çykmagy başardy.

Täze futbol çempionaty döreýär

Ýewropanyň iri 5 sany futbol boýunça milli çempionatlaryna ýene-de bir bäsdeş döredýär. Häzirki wagtda Ýewropada Angliýanyň, Germaniýanyň, Ispaniýanyň, Fransiýanyň hem-de Italiýanyň milli çempionaty öz duşuşyklary bilen futbol janköýerlerini özüne bendi edýär.

Türkmen ykdysadyýeti 6,3 göterim ösdi

Şu ýylyň 8-nji fewralynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde 2019-njy ýylyň jemlerine seredildi. Mejlisiň dowamynda edilen hasabatlara laýyklykda, Türkmenistanyň ykdysadyýeti 2019-njy ýylda 6,3 göterime eýe boldy. Hasabat döwründe senagat pudagynda ösüş depgini 4,1, söwdada 14,2, ulag we aragatnaşyk pudagynda 10,1 göterime barabar boldy. Önümleriň eksporty 2018-nji ýyl bilen deňeşdireniňde, 4,6 göterim ösdi hem-de 9 milliard manatdan hem artdy.

Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümindäki täzelikler

2019-njy ýylyň jemlerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde guramaçylyk wezipelerine hem seredildi. Türkmenistanyň Prezidenti ýolbaşçylary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak barada birnäçe Permanlara gol çekdi.

Transfer üçin 889 million ýewro

Ýewropanyň öňdebaryjy futbol çempionatlarynda gyşky möwsümde futbolçy transferleri üçin 889 million ýewro sarp edildi. Ýewropanyň futbol çempionatynda transfer üçin iň köp maliýe serişdeleri Angliýanyň milli çempionatynda sarp edildi. Möwsümiň iň gymmat oýunçysyny “Mançester Ýunaýted” topary satyn aldy.

TÜM YAZARLAR

Dowran Orazgylyjov

“Üç Altyn Açarlar” Toplumyndan “Bir Toplum”

Üstünlik barada ene dilimizde ýazylan ýüzden gowrak eserleri “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginiň üsti bilen Siz okyjylarymyza ýetirdik. Ol eserleriň arasynda bir-birinden gymmatly eserler toplumy...

Dr. Almaz Yazberdiyew

Ýüsüp we Züleýha ýa-da Jeňnama

7. „Ýüsüp we Züleýha” dessany. Abylgazydan biraz soň ýaşap geçen beýik türkmen taryhçysy, terjimeçisi, filosofy, edebiýatymyzyň ilkinji dessançy şahyry Andalyp hem (1660–1740) öz ildeşleriniň haýyşy

Kerimguly Geldiýew

Ykdysady adalgalara düşünje bermek

Türkmenistanyň ykdysadyýeti bazar gatnaşyklarynyň ýörelgelerine esaslanýar. (Türkmenistanyň Konstitusiýasy, 134-nji madda). Ykdysady adalgalara düşünmek we düşünje bermek döwrüň talaby bolup durýar. Özi hem bu adalgalara...

Dr. Berdi Saryyew

Bir ýalynyň müň hyýaly: dildäki meňzetmeler hakynda oýlanmalardan

Bu söhbetdeşlige başgaça türkmen diliniň meňzetmeler diýarynda açylan sergi hem diýip bilerdik. Çünki biz bu ýerde dilimizdäki meňzetmelerden gürrüň bermekligi göz öňünde tutduk. Bilnişi ýaly,...

Şirin Şirliýewa

Çagakaň we ýaşlygynda birnäçe medeniýetleriň özara sazlaşygy

– O näme diýmek? Işi dogry ýerine ýetirmek we dogry işi ýerine ýetirmek? – Ikisiniň arasynda ullakan bir tapawut bar. Adatça ilkisi, ýagny işi dogry...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Gözel Öwezowa :Aýdymlary Ady Ýaly Gözeldir

Türkmen halky şahandaz halk. Ülkämizde ykbalyny sungata baglan adamlara uly hormat goýulýar. Halkymyzda şirinden-şirin belent sesli aýdymçylaryň bolmagy biziň ählimizi buýsandyrýar. Diňleýjilerini özüniň ajaýyp...

Туркменистан продолжает вывозить своих граждан из-за рубежа в связи с пандемией коронавируса

Туркменистан продолжает работу по организации вылета своих граждан, находящихся за рубежом, прежде всего в тех странах, где наблюдается эпидемия нового коронавируса. В их числе...

Telephone Conversatıon of the Presıdent of Turkmenıstan with the Presıdent of Afghanıstan

Today, on March 24, a telephone conversation was held between the President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov and the President of the Islamic Republic of...

A telephone conversation with Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey

On March 24, 2020, a telephone conversation was held between the Minister of Foreign Affairs of Turkmenistan Rashid Meredov and the Minister of Foreign...