JEMGYÝET

Emeli etden burger

KFC halkara restoranlar birleşmesi Beýik Britaniýanyň birnäçe şäherinde bir aýyň dowamynda emeli etden taýýarlanan burgerleri satyp başlady. Has takygy, 17-nji iýun ― 17-nji iýul aralygynda «The Imposter» diýlip atlandyrylýan burgerleriň London, Brsitol we Midlens şäherlerindäki restoranlarda satylýar.

Emeli et «Quorn» diýlip atlandyrylýan garyndydan taýýarlanylýar. Ol towuk etiniň ornuny tutup bilýär. Hünärmenler bu garyndynyň maýoneze öwrülip bilýändigini hem nygtaýarlar.

Ýene-de okaň

Türkiýäniň wise-prezidenti Arkadag şäherine baryp gördi

Ata Watan Eserleri

Jewdet Ýylmaz: türkmen tebigy gazyny dünýä bazaryna çykarmakda hyzmatdaşlyga taýýardyrys

Ahalteke atçylyk sungaty ÝUNESKO-nyň sanawynda

Hökümetara türkmen-türk toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi

Jewdet Ýylmaz: Türkmenistan esasy söwda hyzmatdaşymyz

Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi badalga aldy

Ata Watan Eserleri