TEHNOLOGIÝA

Elektromobillere ynam bildirýärler

Ýewropa Bileleşiginde hereketlendirijisi elektrik togy bilen işleýän ulaglaryň sany kem-kemden ýokarlanýar. Şu ýylyň birinji çärýeginde täze öndürilen ulaglaryň möçberi 6,8 göterim ýokarlandy.

«BBJ» işewürlik gazetiniň habar bermegine görä, Ýewropa Bileleşiginde bu ulaglaryň söwdasynyň möçberiniň ýokarlanan ýurdy Wengriýa boldy. Bu ýurtda üç aýda 517 elektromobil satyldy, ol hem geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda 35,7 göterim köp. Şeýle hem bu ýurtda gibrid ulaglaryň sany hem artdy.  Şeýlelikde bu ýurduň raýatlary geljekde elektromobillere ynam bildirmegi göz öňünde tutýarlar.

 

Ýene-de okaň

Şäherara ilkinji uçýan taksi synag edildi

Hytaýda emeli aň bilen ilkinji multfilm taýýarlandy

“Galaxy Ring” atly “akylly” ýüzük tanyşdyrylar

Emeli aň 2 trillion dollarlyk kompaniýany emele getirdi

Ata Watan Eserleri

52 ýyldan soňra ABŞ Aýa kosmos gämisini gondurdy

“Akylly” ýüzükler bazarynda bäsdeşlik ýokarlanýar