TEHNOLOGIÝA

Elektrikli ulaglaryň sanyny köpeldýär

Norwegiýada täze hasaba alnan ulaglaryň 61,5 göterimi elektrik ulaglaryndan ybaratdy. Norwegiýanyň Ulag hereketleriniň maglumat merkeziniň habaryna görä, nebite baý bolan bu ýurt adam başyna elektrik ulaglarynyň satuwynda “dünýä çempiony” boldy. Koronawirus pandemiýasy sebäpli Norwegiýada awtoulag satuwy birnäçe aý azalsa-da, sentýabr aýynda elektrik ulag satuwy rekord derejä ýetdi we awtoulag söwdasynyň 61,5 göterimini emele getirdi. Ýurduň öňki elektrik ulagynyň satuw rekordy 2019-njy ýylyň mart aýynda 58,4 göterim bilen hasaba alyndy. Norwegiýanyň Parlamenti ozal milli maksat hökmünde 2025-nji ýyla çenli hemme ulaglaryň elektrik bolmagyny gazanmagy meýilleşdirýändigini mälim etdi. Ýurtda hapa zyňyndylaryň azalmagy ugrynda edilýän işler ýylsaýyn barha artýar.

 

Telekeçilik Sahypamyz

Telekeçilik bilen meşgullanmak isleýän ýaşlaryň we telekeçileriň söýgüli sahypasy-Telekeçilik Sahypasy!

 

 

 

Ýene-de okaň

Mongoliýada Bütindünýä awtoulagsyz güni bellendi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň wekiliýeti “Kazan Digital Week 2023” forumyna gatnaşdy

Ilon Mask: “X” ( Twitter) ýakyn wagtda doly tölegli bolup biler

Ata Watan Eserleri

Ärdogan Masky Türkiýede zawod gurmaga çagyrdy

Ata Watan Eserleri

Hytaýda aeroportlaryň sany 500-e ýeter

Fransiýa “Iphone 12” telefonuny gadagan edermi?

Ata Watan Eserleri