TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Elektrikli awtoulaga geçiş

Awtoulag ägirtleri ýarym trillion dollardan gowrak pul sarp etmegi meýilleşdirýärler. Esasy awtoulag ägirtleri, global klimat krizisine garşy göreşiň çäginde gazylyp alynýan ýangyçlary bes etmegiň möhletlerini yglan edende, meseläniň bahasy barada täze derňew çap edildi. Derňew kompaniýalaryň gazylyp alynýan ýangyjyň çykarylmagy we elektrik awtoulaglaryna geçmegi üçin 515 milliard dollar sarp ediljekdigini ýüze çykardy.

Uglerodyň çykmagy bilen klimat krizisiniň günsaýyn erbetleşýän dünýäsinde awtoulag ägirtleri ýangyç bilen işleýän elektrikli awtoulaglara geçiş senenamalaryny yglan etmegini dowam etdirýärler. Dünýäniň iň möhüm awtoulag ägirtleriniň köpüsi 2030-njy ýyla çenli elektrik awtoulagyna geçmegi tamamlamagy ýa-da ep-esli öňe gidişligi meýilleşdirýändiklerini mälim etdiler. Şeýle hem neşir edilen täze derňewiň netijeleri elektrik toguna geçmegiň bahasyny ýüze çykardy.

Derňewiň pikiriçe, global awtoulag öndürijileri 2030-njy ýyla çenli elektrik ulaglaryna we batareýalaryna ýarym trillion dollardan gowrak serişde sarp etmek üçin maýa goýumlaryny artdyrmagy meýilleşdirýärler.

“Roýter” habar gullugy tarapyndan geçirilen derňewde takmynan üç ýyl ozal geçirilen seljermäniň gaýtalanýandygy we şol döwürde 300 milliard dollar bahasynyň takmynan iki esse ýokarlanandygy nygtaldy.

Awtoulag öndürijileriniň ýakyn bäş ýyldan 10 ýyla çenli takmynan 515 milliard dollar sarp edip, täze elektrik batareýa bilen işleýän ulaglary öndürmek we içerki ýangyç dwigatellerinden daşlaşmak üçin meýilnama sarp edýändiklerini belläp, sarp edijileriň elektrik awtoulaglaryna bolan isleginiň, goşmaça höweslendirişleriň, zarýadlaryň bardygyny görkezýär. Infrastruktura we gözenek Kompaniýanyň beýannamalaryndan, maýa goýujylaryň çykyşlaryndan we kadalaşdyryjy resminamalardan düzülen maýa goýum maglumatlary seljerilende, awtoulag pudagyna elektrik ulaglaryna maýa goýumlarynyň 2025-nji ýyla çenli 330 milliard dollara ýetjekdigi, bu görkezijiniň bolsa 2020-nji ýyla çenli 225 milliard dollara ýetendigi aýdylýar.

 

Türk geňeşiniň 8-nji sammiti Stambulda geçiriler

 

Ýene-de okaň

“Ga­laxy S23” smart­fon­la­ry­ny ta­nyş­dyr­dy

Ata Watan Eserleri

“Facebook” ulanyjylarynyň sany 2 milliarddan geçdi

“Apple” şereketiniň önümlerindäki i harpynyň manysy

Teswirle