TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Elektrik ulag öndürmekde öňe saýlanar

“Ford” soňky birnäçe ýylda iň meşhur “F-150” kysymly awtoulagyň ähli elektrik görnüşini öndürjekdigini wada berdi. Indi kompaniýa, Merrill Linçiň amerikan bankynyň täze gözlegine görä, 2022-nji ýylyň ortalaryna satuwa çykaryljakdygyny aýdýar.

“Ford” -yň baş iş dolandyryjysy Jim Farli çarşenbe güni bu habary paýlaşdy, ýöne CNBC telekanalyna beren interwýusynda ýa-da “Doýçe Bank” awtoulag konferensiýasynda çykyş edeninde bu ýük awtoulagy barada goşmaça maglumat bermedi. Şeýle-de bolsa, “Ford” -yň “Transit” awtoulagynyň elektrik görnüşiniň çykarylmagynyň 2022-nji ýyla çenli yza çekilendigini aýtdy.

“Tesla” -nyň “Cybertruck” we “General Motors” -yň elektrik Hummer kysymly awtoulagy 2021-nji ýylyň ahyrynda çykarylar. “EV” başlangyjy Rivian, COVID-19 sebäpli önümçiligi gijikdirilenden soň ilkinji elektrik ýük awtoulaglaryny 2021-nji ýylyň başynda (elektrik ulagy bilen birlikde) ibermegi maksat edinýär.

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle