TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

El we aýak idegleri

Ellerimiz we aýaklarymyz tutuş bedenimiz ýaly hünär aladasyna mätäç. Saglygymyz we estetiki görnüşimiz üçin örän möhüm bolan el we aýak idegleri steril şertlerde dogry tehnika bilen ýerine ýetirilmese, ellerde we aýaklarda käbir saglyk meselelerine sebäp bolup biler. Bu ýagdaýda öz işini hünärli ýerine ýetirýän hünärmenlerden goldaw almak gaty peýdalydyr. El we aýak idegleri adamyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak, şahsy saglyk we estetika taýdan gaty möhümdir.

El we aýak ideginde arassaçylyk, dyrnaklaryny kesmek we dizaýn etmek, dyrnagyň ýüzüni arassalamak we ýuwmak, gaty deri goşundylaryny aýyrmak el we aýak ideg enjamlary bilen edilýär. Bu estetika we saglyk üçin aýratyn aladadyr. Ellerimiz daşarky faktorlara has köp täsir edýän ýerlerden biridir. Eller, esasanam gyşda, sowuk howa sebäpli gaty gaharlanyp bilýär. Şonuň üçin eller üçin aýratyn ideg gerek. Adam bedeniniň ähli organlaryna aýak täsir edýär. Şonuň üçin aýaklara ideg edilmeginiň adamyň saglygy üçin ünsden düşürilmeli däldir. Aýaklara ideg etmek saglyk üçin möhüm ähmiýete eýe. Esasanam, tomus aýlarynda aýaklarda howanyň ýoklugy ýa-da aýaklaryň duzly we süýji suw bilen ýygy-ýygydan gabat gelmegi sebäpli çatryklar, içinden ösen dyrnaklar, guramak ýaly meseleler bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Bu meseleler aýagyň erbet görünmegine we saglyk taýdan howp astyna düşmegine sebäp bolýar. Öýde el we aýak ideginde ulanylýan “peeling”-ler we kremler elleriň we aýaklaryň derisini birneme ýumşadar.

Eliňiziň we aýagyňyzyň saglygy üçin üns bermeli zatlaryň biri hem dyrnak kesmekdir. Adamyň genetiki gurluşyna baglylykda dyrnagyň ýumşak ýa-da gaty gurluşy bolup biler. Dyrnak gurluşy bolan adamlara duşdan soň, dyrnak ýumşandan soň dyrnaklaryny kesmek has ýerlikli bolar. Bu ýagdaýda dyrnagyň ýarylmagy ýaly negatiwlikleriň öňüni alýar. Dyrnak kesmek duşdan soň edilmeli bolsa, dyrnak kesmekden başga, dyrnagyň kesilmegi adaty nemlendiriji bilen ýa-da ýyly suwda 10 minut garaşanyňyzdan soň, edilip bilner. Şeýlelik bilen, dyrnagyň aşagyndaky etler ýumşar. Dyrnaklary ideg etmek we dyrnak kesmek bilen, dyrnaklary ýarym aý görnüşinde kesmeli we gaty çuň ýa-da gaty uzyn kesmeli däl. Iň oňat uzynlyk, dyrnaklaryňyzy keseniňizde zyýan bermeýän iň gysga uzynlyk bolmalydyr. Mundan başga-da, elleri we aýaklary ýygy-ýygydan ýyly suw bilen arassalamaly we soňra seresaplylyk bilen guratmaly. Pagta joraplaryny ulanmaga we dogry aýakgap saýlamaga hem üns berilmelidir.

Ellerimiz hem daşarky faktorlara has köp täsir edýän organlardyr. Şol sebäpli ellerimize belli bir wagtlarda yzygiderli ulanylmaly aýratyn ideg gerek. Eliňize ýeňil nemlendiriji ulanyň: Derini yzygiderli ideg etmek üçin köp wagt sarp edip bilmezlik gowy bahana bolup biler. Ellere ideg etmek, agşam nemlendiriji ulanmak üçin 15-20 minut wagt alar.

Manikýur bilen elleriňizi sagdyn saklaň: Gowy elleriňiziň bolmagyny isleseňiz, laýyk manikýura gidip bilersiňiz. Şeýle hem öýde ýönekeý manikýur edip bilersiňiz. Eliňizi bir tabak sabynly suwa salyň we etiňizi ýumşadyň. Şeýle hem öz islegiňize efir ýagyny goşup bilersiňiz. Eliňize garaşanyňyzdan soň, arassa polotensa bilen guradyň we krem ​​çalyň. 10-15 minut oturyň. Dyrnagyňyzy gowy kesýän, dyrnak aýyryjy bilen arassalaň, soňra dyrnagyňyza limon suwuny çalyň, bu bolsa dyrnagyňyzyň sarylygyny azaldar. Eliňize gowy hilli losýon ýa-da el kremini çalyň we 10 minut saklaň. Bu bolsa eliňizi ýumşak we soňundan rahatlandyrar. Indi dyrnaklaryňyzy bezäp we ýalpyldadyp bilersiňiz.

Türkiýäniň Ýokary saýlaw geňeşiniň başlygy bilen duşuşyk

Ýene-de okaň

Täze ýyl gijesi: awtobuslar 02:00, taksiler gije-gündiz hereket eder

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Teswirle