TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Ekologiýa abadançylygy tebigatyň gözelligi

Ekologiýa abadançylygyna, tebigatyň gözelligine uly ähmiýet berilýär. Adamzat we tebigat öňden bäri aýrylmaz baglanyşyklydyr. Adamlaryň sagdynlygy belli bir derejede tebigatyň arassalygyna baglydyr. Daş-töweregi gurşap alan tebigaty, onuň baýlyklaryny goramak, aýawly saklamak we tygşytly peýdalanmak adamzadyň öňündäki möhüm meseleleriň biridir. Şonuň üçin daş-töweregimizi gorap saklamaga mynasyp goşant goşmak hem mukaddes borçdur.

Adam durmuşdaky ähli zerurlyklaryny, ilkinji nobatda, tebigatdan alýar. Şu nukdaýnazardan tebigat ýaşaýşyň gönezligi bolup durýar. Halkymyz ýere, suwa, ösümlik we haýwanat dünýäsine aýawly çemeleşmek arkaly, tebigat bilen sazlaşykda ýaşamagyň asylly ýörelgelerini kemala getiripdir.

Pederlerimiziň asylly däbiniň dowamy hökmünde, häzirki ajaýyp döwrümizde ýurdumyzda gök zolaklar döredilýär. Bag ekmek ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmegiň özboluşly innowasion usuly hökmünde kabul edilendir. Şol bir wagtda hem bu asylly çäre geljekki arassa howa şertlerini üpjün etmegiň girewi hökmünde aýratyn uly ähmiýete eýedir. Bu iş tebigatyň ilkibaşdaky deňagramlylygyny dikeltmäge, durnukly saklamaga gönükdirilendigi bilen hem wajypdyr.

Sülgün Ataýewa,

S.A.Nyýazow adyndaky

Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyby.

 

Sagdynlyk – ruhy baýlyk

Ýene-de okaň

Arkadag şäheri – beýik taslamalaryň çäginde

Welosiped ─ bu hereketiň nyşany

Ata Watan Eserleri

Sanly ulgamyň giň mümkinçilikleri

Teswirle