Egin-eşik önümleriniň iň gymmatly markalary

Dünýäde marka baha bermek boýunça öňdebaryjy “Brand Finance” kompaniýasy özüniň her ýylky egin-eşik pudagyna degişli markalaryň “Apperal 50” atly sanawyny hödürledi. Bu sanawda esasy markalaryň çykarýan egin-eşikeriň dikiliş hiline üns berilipdir. Sanawyň birinji ornuny “Nike” kompaniýasy eýeläpdir. Bu kompaniýa eýýäm soňky 6 ýyldan bäri öz ornuny hiç kime bermqn gelýär. Şeýlelikde bilen, “Nike” kompaniýasy yzly-yzyna … Continue reading Egin-eşik önümleriniň iň gymmatly markalary