DÜNÝÄ

Efiopiýada Täze ýyl baýramçylygy

Gündogar Afrika ýurtlaryndan biri bolan Efiopiýa täze 2015-nji ýyla gadam basdy. Özüne mahsus senenama we wagt ulgamyndan peýdalanýan Efiopoýanyň raýatlary Täze ýyl baýramçylygyny belleýärler. Olarda senenama boýunça 2015-nji ýyla gadam basyldy.

Efiopiýada täze ýylyň ilkinji güni “enkutataş” diýlip atlandyrylýar. Ýylyň ilkinji güni şol bir wagtda ýagyş möwsüminiň tamamlanmagy we hasyl döwrüniň başlangyjy kabul edilýär.

Premýer-ministr Abiý Ahmed öz halkyny ýurduň täze ýylda has gowy geljege bolan umydyna goşant goşjak tagallalaryň bir bölegi bolmaga çagyrdy.

Grigorýan senenamasyndan takmynan 7 ýyl 8 aý yzda barýan we Gün ulgamyna esaslanýan Efiopiýa senenamasy Efiopiýa döwleti tarapyndan ähli resmi işlerde ulanylýar.

Tapawutly wagt ulgamyny ulanýan Efiopiýada täze gün 00:00-da däl-de, 06: 00-da başlaýar. Bir gün 12 sagatlyk iki bölekden ybarat. Şeýlelikde, gije-gündiziň birinji ýarymy 06:00-da, ikinji ýarymy 18:00-da başlaýar. Senanama 30 günlük 12 aýdan ybarat bolup, ýylyň galan 5 ýa-da 6 güni 13-nji aý hasaplanýar. Bu senenama görä, täze ýyl 11-nji ýa-da 12-nji sentýabrda başlaýar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň goraghanalary Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi

1301 adam Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi

Ýaponiýanyň Parlamentiniň wekilleri Türkmenistanyň Prezidentini doglan güni bilen gutladylar

Merkezi Aziýa-Ýaponiýa sammitini geçirmek meýilleşdirilýär

Türkmenistan-BAE: energetika pudagynda daşky gurşawy goramak

Ankarada Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününe bagyşlanan dabara geçirildi