JEMGYÝET

Eýesiniň yzyna düşýär

«Xiaomi» kompaniýasy «Cowarobot» kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda ilkinji «akylly» goş çemodanyny öndürdi. Bu çemodanyň aýratynlygy eýesiniň gapdalyndan öz-özi ýöräp bilýänligindedir.

Onuň sygymy adaty ýol çemodanlaryndan uly däl. Beýleki çemodanlarda bolşy ýaly, onda-da adaty we ýokary galdyrylýan tutawaçlar bar. Ölçegleri 555x384x200 millimetr bolan çemodanyň agramy 4,5 kilogram.

Onuň tutawajynda öz eýesini tanamaga ukyply kamera oturdylypdyr. Çemodanyň hereket edip başlamagy üçin eýesi şol kamera öz ýüzüni tanatmaly.

Çemodanyň tekerleri 4 hereketlendiriji bilen işleýär. Ony zarýadlandyrmak üçin sagatda 92 wt elektrik berýän akkumulýator ýeterlik.

Ýene-de okaň

Putin: Russiýa Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygyna hormat goýýar

Türkmenistanyň we Russiýanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan «Boeing-777-300ER» kysymly uçaryna gowuşdy

Ata Watan Eserleri

“Arkadag şäheri- ylham gözbaşy” şygyr bäsleşigi jemlener

Ata Watan Eserleri

Türkmen türgeni “Grand Slam” ýaryşynda bürünç medal gazandy

Türkmenistanda ýaşlar forumyna taýýarlyk görülýär