TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

«Edinburg» festiwaly ýatyryldy

«Edinburg» festiwaly bilen bir hatarda Fransiýanyň esasy 4 medeni festiwaly dünýädäki käbir sebäplere görä şu ýyllykça ýatyryldy. Fransiýada geçirilýän bu halkara festiwal taryhda 70 ýyldan soň ilkinji gezek geçirilmeýär. Bu çäräniň ýatyrylandygy baradaky habar ýer ýüzüne ýaýraýar. «Edinburg» festiwalynyň ýatyrylmagy köp adamyny gynandyrdy. Çünki bu medeni çärä dünýäniň meşhur suratkeşdir ýazyjylary gatnaşyp, muşdaklaryna eserleri barada giňişleýin pikir alyşýarlar. «Edinburg» festiwalyna jogap berýän ýolbaşçylar: «Festiwalyň ýatyrylmagy ýürekgysgynç emma muňa garamazdan dogry karara gelindi» — diýip, žurnalistlere aýdýar.

Ýene-de okaň

«Türkmenfilm» birleşigi täze kinolaryny hödürleýär

Uly çille

Aşgabadyň teatrlarynda dünýä nusgawy sahna eserleriniň hepdeligi

Teswirle