TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Edebiýat boýunça Nobel baýragynyň eýesi belli boldy

2022-nji ýyl boýunça edebiýat ugry babatda Nobel baragyna fransiýaly ýazyjy Anni Erno mynasyp boldy. Bu barada Nobel komiteti boýunça şwed akademiýasy habar berdi.

Anni Erno 1940-njy ýyda Normandiýa sebitiniň Lillbonn şäherinde dünýä indi. Ýazyjynyň ýaşlygy Iwto şäherinde geçdi we şol ýerde onuň maşgalasynyň kiçijik kafesi bar eken. Ol şol ýerde katolik mekdebinde okaýar.

Ol 1960-njy ýylda London şäherinde ilkinji romanynyň üstünde işläp başlaýar we ol romany çap edilmän galýar. Ol Fransiýada gaýdyp gelip, pedagogika boýunça synag tabşyryp, fransuz dili boýunça mugallym bolup zähmet ekýär.

1974-nji ýylda Erneonyň ilkinji kitaby bolan “Boş tekjeler” atly kitaby çap edildi. 1983-nji ýylda bolsa, merhum kakasynyň durmuşy bilen baglanyşykly bolan wakalara esaslanan “Ýer” atly romany çap edildi.

Onuň başga-da birnäçe eserleri çap çykdy.

Ýene-de okaň

Aşgabatda halkara aýdym-saz festiwaly açyldy

Aşgabatda Täjigistan Respublikasynyň Medeniýet günleri başlandy

Orazgül Gurdowa 70 ýaşady

Ata Watan Eserleri

Teswirle