BIZNES

ECO-93 benzininiň eksporty artdyrylar

Dünýäde ilkinji bolup, Türkmenistanda öndürilýän ECO-93 benziniň eksport möçberini artdyrmak we bu ugurda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen hyzmatdaşlygyň gerimini giňetlmek göz öňünde tutulýar. Bu barada Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisine bellenilip geçildi.

Ahal welaýatyndaky tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň ECO-93 kysymly benzini orta möhletleýin esasda daşary bazarlara ýerlemek, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen degişli şertnamalary baglaşmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýangyç-energetika toplumynyň ýurdumyzyň ykdysadyýetinde möhüm orun eýeleýändigini bellemek bilen pudagyň kärhanalarynyň eksport mümkinçiliklerini yzygyderli berkitmegiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Tebigy gazdan sintetiki benzin öndürýän zawod 2019-njy ýylda ulanmaga berildi. Zawodyň öndürýän sintetiki ýangyjy ekologiki häsiýetleri bilen tapawutlanýar, ýagny daşky gurşaw üçin zyýanly kükürt birleşmeleri, azotly organiki birleşmeler onuň düzüminde bolmaýar.

«Türkmengaz» döwlet konserniniň buýurmasy boýunça bu zawod «Kawasaki Heavy Industries, Ltd.» ýapon kompaniýalarynyň konsorsiumy hem-de «Rönesans» türk kompaniýasy tarapyndan guruldy. Zawodyň önümçilik kuwwaty tebigy gazdan 600 müň tonna benzin öndürmäge gönükdirilendir. Esasy önümden başga-da, degişli çig maldan 115 müň tonna suwuklandyrylan gaz we kükürtden arassalanan 12 müň tonna dizel ýangyjy öndürilýär

Häzirki wagtda bu zawodyň ikinji toplumyny gurmak babatda degişli işler alnyp barylýar.

Sport Sahypamyz

Ýaşlarymyzyň iň köp okaýan habarlarynyň arasyndan sport habarlary uly meşhurlyga eýedir. Ýaşlar bu sahypa Siziň üçin!

 

 

Ýene-de okaň

Angliýanyň ilkinji milliarder sazandasy boldy

Ata Watan Eserleri

Türkmen halysynyň baýramyna taýýarlyk görülýär

Türkmenistanda öndürilýän önümler «TIBCO-2024» sergisinde görkezilýär

Aşgabatda azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň halkara sergisi öz işine başlady

Russiýa bilen Merkezi Aziýanyň haryt dolanyşygy 44 milliard dollara deň boldy

Ata Watan Eserleri

USAID 13-nji Merkezi Aziýa söwda forumyny geçirýär