JEMGYÝET

<> 5,7 milliard dollara satylýar

«Alibaba» internet söwda kompaniýasynyň garamagyndaky «Easyhome» söwda zynjyry 5,68 milliard dollara satlyga çykaryldy. Hytaýyň «Wuhan Zhongshang Ticaret Grubu Co, Ltd.» kompaniýasy öýleriň we öý goşlarynyň söwdasy bilen meşgullanýan söwda zynjyrynyň esasy müşderisi boldy. Munuň kompaniýa «Alibaba» kompaniýasyna 38,3 milliard ýuan (5,35 milliard dollar) hödürleýär. Heniz «Alibabadyr» «Easyhomeden» belli bir jogap ýok, ýöne taraplaryň ýakyn günde belli bir ylalaşyga gelmegine garaşylýar.

Öz işlerini 1999-njy ýyldan bäri Hytaýda alyp barýan «Easyhome» söwda zynjyrynyň müşderileri gün geçdigiçe köpelmek bilen. Maglumatlara görä, bu zynjyryň garamagynda 284 dükan bar. Olaryň ählisiniň işi hem «Alibabanyň» kömegi bilen göwnejaý derejede ýola goýuldy.

 

Ýene-de okaň

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky syýasy geňeşmeler geçirildi

“Galkan” toparynyň ynamly ýeňşi: 15-1

Ata Watan Eserleri

Özbegistanyň Prezidenti: Türkmenistan bilen köptaraplaýyn gatnaşyklar has-da ösdüriler