Döwrebap Türkmenistanda döwrebap saglyk ulgamy

"Häzirki Türkmenistan – durmuş taýdan goraglylykda ýokary standartly we her bir işe jogapkärçilikli çemeleşýän döwlet, bu ýurtda jemgyýetiň iň gymmatly zady adam bolup durýar, döwlet tarapyndan edilýän tagallalar bolsa şahsyýetiň erkin ösmegine we onuň mümkinçilikleriniň amala aşyrylmagyna gönükdirilendir". Bu sözler Russiýanyň “Wektor” Halkara strategiki gözlegler institutynyň (RF) bilermenleriniň eden beýanatyndan sitatadyr.

Soňky 10 ýylyň dowamynda, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda, Türkmenistanyň hökümeti milletiň saglygyny döwletiň baýlygy hökmünde kesgitläp, milli saglygy saklaýyş ulgamynyň ähli ugurlaryna yzygiderli üns berip gelýär. Ilatyň durmuş şertleri we sosial goragy barha ýokarlanyp, sport we sagdyn durmuş ýörelgeleri boýunça täze başlangyçlar, şol sanda temmäki we neşe serişdelerine garşy barlyşyksyz göreş ýola goýuldy. Ýurduň öz saglyk ulgamynyň tehniki binýadyny we kadrlar ulgamyny ösdürmek boýunça gazanan üstünlikleri Bütindünýä Saglyk Guramasy tarapyndan hem ykrar edildi.

1996-njy ýyl bilen deňeşdirilende, saglyk ätiýaçlandyryşyna eýe bolan raýatlaryň sany 45 göterim ýokarlandy. Häzirki döwürde paýtagt Aşgabadyň ilatynyň 70 göterimden gowragy, şol sanda ene-atalarynyň howandarlygynda bolan ýaş nesil, saglyk ätiýaçlandyryşynyň dürli görnüşdäki hyzmatlarynyň hözirini görýärler. Ätiýaçlandyrylan raýatlar dermanlary 90 göterim arzan bahadan satyn alýarlar, şeýle hem hassahanalarda bejergi alanlarynda we diş lukmanyna ýüz tutanlarynda aýratyn ýeňilliklere eýe bolýarlar. Häzirki döwürde bu hyzmatlar döwlet hassahanalarynda we saglyk öýlerinde berilýän tölegli saglyk hyzmatlarynda 50 göterim arzanladyşy öz içine alýar.

Okap bilersiňiz  Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy

Bäş ýaşdan kiçi bolan çagalaryň arasynda poliomiýelit keseliniň öňüni almak boýunça geçirilýän ýyllyk çäreleriň netijesinde, Türkmenistan poliomiýelit wirusyndan azat bolan döwlet statusyna eýe boldy. 2007-nji ýyldan bäri hiç-hili B gepatiniň we difteriýa keseliniň ýagdaýy hasaba alynmady. Keselleriň umumy derejei 18.3 göterim, ýokanç keselleriň derejesi bolsa 23 göterim azaldy. WIÇ infeksiýasynyň we AIDS keseliniň öňüni almak boýunça ýola goýlan halkara hyzmatdaşlygynyň netijesinde, Türkmenistan WIÇ/AIDS keselleri ýaýramadyk az sanly ýurtlaryň arasynda girdi.

Täze saglyk desgalarynyň gurluşygy, şeýle hem saglyk binýadynyň tehniki üpjünçiligi boýunça geçirilýän işler ýokary depgin bilen dowam edýär. 2014-nji ýylda Aşgabatda täze Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezi we Tiz kömek merkezi açyldan iki ýyl soň, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 2016-njy ýylda Halkara newrologiýa merkeziniň, Morfologiýa merkeziniň, Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkeziniň hem-de Aýratyn howply keselleriň öňüni alyş merkeziniň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Olaryň ählisi Halkara güwanamalara mynasyp boldular.

Häzir Türkmenistanyň saglyk pudagynda gazanan üstünlikleri halkara habar beriş serişdelerinde ýygy-ýygydan taryp edilýär. Ýurtda her ýyl halkara saglyk forumlary geçirilýär. Türkmenistan immunizaiýa çärlerini geçirmek boýunça birinji orunda durýar, şeýle hem mugt sanjymlaryň we immunizasiýanyň elýeterliligi boýunça sebitde öňdebaryjy orny eýeleýär. Paýtagt Aşgabat bolsa ýakyn geljekde Merkezi Aziýanyň saglyk merkezi bolmaga tarap ynam bilen öňe barýar.

Çeşme : Atawatan Türkmenistan Habar Agentligi (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Okap bilersiňiz  2 müň 100 tonnadan gowrak pile taýýarlandy

Ýewro-2020: Italiýa uly hasaply ýeňiş bilen başlady

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar