TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ATAWATAN ESERLERİ

Duýguçyl  gyz

(Hekaýa)

Dünýäň bir künjünde kalbynda seni,                                 

Ezizläp oturan duýguçyl gyz bar.

Bu goşgy setirleri göýä  maňa  bagyşlap  ýazylan  ýalydy . Henizem   saňa  ýüregimi  açyp  bilmän  ýörşümi  diýsene?!

Men  Magtymguly  adyndaky  TDU-nyň žurnalistika,  Ahmet  bolsa  Dil we edebiýat  bölüminiň  talybydy. Hünärlerimiziň  aýrylygyna  garamazdan,  men  Ahmedi  elmydama   okuwymyzyň  medeni  köpçülik  çärelerinde    görýärdim. Ähli  geçirilýän   çärelerde  Ahmet  alypbaryjy  bolýardy. Mylaýym  sesi,  boýy,  syraty  tüýs alypbaryjy  ýigit  diýilýänlerdendi. Ahmedi  tanap   göwün  berip  ýörşüme  eýýäm  1  ýyl  geçip  gidäýipdir. Şu wagtda  çenli  onuň  bilen   bir  gezek  gürrüňdeş  bolubam  göremok.  Ahmet   baradaky   duýguçyl  pikirlerimi  joralarym  hem   bilýär. Olar  elmydama   meni  Ahmet   bilen   gabatlaşdyrmagyň  küýündediler. Men  bolsa  ilki  bilen  onuň  maňa  söz  gatanyny  isleýärdim. Hemme  zat  isleýşiň  ýaly  boluberýärmi  diýsene ?!

Ine,  bir  günem  gabatlaşmarynmy  Ahmet  bilen  duralgada. Durun-a  dilimi  ýuwdan  ýaly  bolup.  Ýeri,  bir  bahanajyklar  tapda  birzatjyklar  soran  bolaýda  diýsene?! Bu  ýagdaýyň   soň  gaýtalanmajagyny  bilip,  joram Göwher  pursatdan  peýdalandy.  Maňa  derrew  telefonymyň  sesini  öçürip  goýmagymy  aýtdy,  men  eýýäm   Göwheriň   näme  etjek  bolýanyna  düşünip,   ony  saklajak  bolýançam  ol  eýýäm  Ahmediň  ýanyna  tarap  ýöredi:

— Salam, bagyşlaweriň,  telefonym öçüp  galypdyr, joramam  telefonuny  şu  günki  gün   ýadyndan  çykarypdyr, eger  mümkin  bolsa  telefonyňyzdan öýdäkilere  jaň  edäýin.

— Salam,  alyň, alyň! — diýip,  telefonuny  Göwhere uzatdy.

Göwher telefony  alyp , meniň  belgime  jaň  edip  başlapdyr.  Soňam

— Jaň  eden  belgim  almady,  eger  yzyna  aýlasa,  Göwher  jaň  etdi  diýip  aýdaýyň — diýdi-de,  telefony  Ahmede  uzatdy.

— Bolýar,  hökman  aýdaryn.

Şol  günden  soň  Göwher  günüme  goýmady.

— Men  saňa  gowy  mümkinçilik  döretdim.  Telefonyňda  Ahmediň  belgisi  bar. 1  ýyl  bäri,  «Ine,  aýtjak,  bu  gün  aýtjak,  ertir  aýtjak»  diýip  ýörsüň.  Aýtda  indi.

— Ýokla,  Göwher,  sen  oňa  öýdäkilere  jaň  etjek  diýip  aýtdyň-a,  häzir  men  oňa  jaň  etsem  nähili  pikir  eder,  öýündäkilere  jaň  etjek  diýip,  ýanyndaky  jorasyna  jaň  edipdir  diýerd-ä.

— Ýeri,  diýende  näme,  bu saňa ýürek  syryňy  açmaga  mümkinçilikd-ä,  düşünär-ä  şo  ýigidem  näme üçin  seň  belgiňe  jaň  edilenni, özüni  gowy  görülýänini  duýar-a.

— Ýöne  men  beýle  duýdurmak  islämok  ahyry.

— Ahmyrly  bolda  gez  onda,  sen  ýüregiňi  açýançaň,  ol  eýýäm  başga  birine  göwün  berer.

«Sen  ýüregiňi  açýançaň,  ol  eýýäm  başga  birine  göwün  berer».  Göwheriň  bu  aýdanlary  gulagymda  ýaňlanyp  durdy. Hamala  ony  elimden  alyp  barýan  ýalydylar. Şu  pikirler  bilenem  men  Ahmede  tiz  wagtda  özüne  bolan  duýgularymy  aýtmaly  diýen  netijä  geldim.

«Jaň  etsemmikäm ýa  sms  ýazsammykam,  ýa  birinden  hat ugratsammykam,  ýok,  gel,  gowusy,  men  oňa  bagyşlap  oýlanma  ýazaýyn,  onam  gazeda  tabşyraýyn,  çapdan  çykanda  gazedi  Ahmede  gowşuryp,  özi  üçin  ýazanymy  aýdaýyn».  Şu pikirler bilen  uzakly gün    ýazuw-pozuw  bilen  meşgullandym,  hem-de  Ahmede  bagyşlap  “Ynam”  diýip  oýlanmamy  ýazyp  tamamladym. Ertesi  gün  redaksiýa  gidip   ýazan  oýlanmamy  tabşyrdym.

Bir hepdäň  dowamynda ýazan  oýlanmam  «Nesil»  gazetinde  çapdan  çykdy.  Begenjimiň  çägi  ýok.  Ýöne  şonda-da  gazedi  Ahmede  bermäge  gurbatym  çatmady. Günler  geçip  durdy. Okuwymyzda      döredijilik   duşuşygy geçirildi. Ýurdumyzyň  belli  ýazyjydyr  şahyrlary  bilen  geçirilen  çärede  ýene  Ahmet  alypbaryjy  boldy. Çäreden  soň  sapaklara  taýýarlanaly  diýip,  Göwher  bilen  kitaphana  bardyk,  barsam  Ahmedem  bir-iki sany  dosty  bilen oturan eken. Isleseň-islemeseň, olaryň  gürrüňleri  gulagyma  gelip  durdy:

— Dost,  öýlenýän  diýsene. Onda-da  entek görmedik,  söýmedik  gyzyňa, göwün  berip  dagy  söýmediňmi sen?

— Hawa, dost,  meniň  üçin  gelinligi  ejemjan  saýlady, ertir  gudaçylyga  gidýärler, ejem  söýen  bolsa  menem  söýerin,  bilýäň-ä  okuwym  bilen  başagaý  bolup   söýgi  meselelerinden  çeträk  durdum.

— Onyňam  dogry  welin  öz  söýüp  alanyň  bilen  durmuş  gursaň  has  başgaça  bolýamyka  diýýän.

Men  bu  sözleri  eşidip, gözüme  ýaş  aýlap çykyp  gaýtdym. Göwher  bolşuma  gynandy, hemem  şo  pursat  Ahmediň  ýanyna baryp,  bar  zady  bolşy  ýaly  aýdypdyr. Şol  gazedam  Ahmede  gowşurypdyr.

Öýe  gelip, Ahmedi  unutmaly  diýen  netijä  geldim. Ünsümi   başga  pikirlere  sowjak  bolup  kitap  okamaga  başladym. Birdenkä  elime  sms geldi: «Meni  ýüregi  bilen  söýýän,  ençeme  wagtlap duýgusyny açyp  bilmän  ýören  bu  gyz  bilen  görşüp  bolmazmyka?!».

Telefon belgisine seretsem, Ahmediň belgisi. Gözlerime  ynanmadym. Bu  zatlary  Göwheriň  aýdanyny  aňdym. Öz  ýanymdan  begensemem kitaphanadaky  gürrüňler  ýadyma  düşdi .  Hiç  hili  jogap  ýazmadym.

Ertesi  gün  okuwa  barsam, Ahmet  dur  öňümde,  utanjymdan  näme  etjegimi  bilmedim.

— Salam,  Çynar!

— Salam.

— Düýn  sms  ýazdym,  jogap  ýazmadyň,  jaň  etsemem  almadyň.   Şu  gün  öýümizdäkiler  size  sawçylyga  barýarlar  diýip  aýdaýjakdym.

— Näme?! O  nähili?!  Nämäň  sawçylygy?!  Näme  diýýäň? —  diýip,  aljyrap  gürledim.

— Çynar,  men    bar  ünsümi  okuwa  berip, daş-töweregimdäkilere  ünsem  bermändirin. Maňa  Göwher  bar  zady  aýtdy.  Hatda  maňa  ýazan  oýlanmaňam  okadym. Men  nähili  bagtly  ýigit?!

— Ýöne  sen  başga  birine  öýlenýän, gelinligimi ejem saýlaýar  diýpdiň  ahyry.

— Hawa,  ýöne  men  ertir  öýlenýän  diýmedim,  ejem  sawçylyga  gidýär  diýdim. Şol  gün   Göwheriň  bar  zady  aýdany  gowy  bolaýdy. Men  öýe  baryp,  ejeme  bar  zady  aýtdym. Hatda  ýazan  oýlanmaňy  hem ejem okap  halady. Örän  çeperçilik  bilen  beýan  edilipdir.  Görmesemem  ýazan  gyz  akylly  başly,  görmegeý  gyzdygy  göz öňüme  geldi.  Ejem «Durmuşda  söýmek  üçin  söýülmek  gerek. Seni  ýüregi  bilen  söýýän  gyz  biziň  maşgalamyzda   söýginiň  binýadyny  gurjakdygyna  ynanýan» diýdi. Ýogsa-da  Çynar  sen    maňa  durmuşa  çykmaga  razymy?!

Men  ýuwaşlyk  bilen  başymy  atdym.

Ýüregimde  gizläp  ýören  söýgüme  gowuşanyma   biçak  begendim. Durmuşyň  özeni  söýgi  bilen  ýetilen  sepgitler  bolsa  biziň  bagtly  günlerimiziň  şaýady  boldy .

 

Dürli  Kakaýewa,

“Watan”  radioýaýlymynyň  işgäri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hormatly okyjylarymyz!

Ýeňijini saýlamaga goşant goş!

Bu eser şeýle hem biziň resmi Instagram hasabymyza ýerleşdirildi. Gök ýazylan ýerden  bäsleşige hödürlenen we saýtymyza ýerleşdirilen ähli eserleri okap bilersiňiz. Şol ýerden bu we beýleki eserleriň biziň Instagram hasabymyzdaky linkine  girip,  şol ýerden  halan eseriňize “like(halanan)” goýup we “teswir” ýazyp, şol  eseriň has köp okalmagyna goşant goşup bilersiňiz!

Siz eger bu eseri halan bolsaňyz, onda, bu eseri (we linkini) özüňiziň IMO, Facebook, Twitter we beýleki hasaplaryňyzdan halk köpçüligine ýetirip bilersiňiz!

Okap bilersiňiz  “Ata Watan Eserleri” döredijilik bäsleşigi :RedMi 7A Size garaşýar!

Bu tagallaňyz Siziň halan eseriňiziň ýeňiji bolmagyna öz täsirini ýetirer.

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bäsleşige hödürlenen ähli eserleri okamak üçin gök ýazylan ýere ýa-da aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Siziň Söýgüli Setirleriňiz: Ähli Söýgi Eserleri

 

Ähli eserleri aňsat okamak üçin Täze Applikasiýa: Ata Watan Türkmenistan applikasiýany özüňiziň Android ulgamly mobil telefonyňyza ýükläň! Ýakyn wagtda IOS ulgamynda hem applikasyýamyz hereket edip başlar. Applikasiýany ýüklemek üçin aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Okap bilersiňiz  Söýgiden dörän eserler

 

Wideo Habarlar Sahypamyz

Saýtymyzyň wideo habarlar sahypasy –geljekde iň işjeň sahypalaryň biri bolsa gerek. Häzirki döwürde bu sahypamyza birnäçe wideo rolik ýerleşdirilendir.

 

 

Ýene-de okaň

“Ata Watan Eserleri” bäsleşigi üçin minnetdarlyk

Ata Watan Eserleri

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalyna minnetdarlygymyzy bildirýäris

Ýeňijilere baýraklary gowşurylýar

Ata Watan Eserleri

Teswirle