Düýeguşlar barada nämeleri bilýäris?

Ýer ýüzündäki bar bolan guşlar özlerine mahsus bolan aýratynlyklary bilen bir-birlerinden tapawutlanýarlar. Düýeguşlar hem şeýle täsin guşlaryň biridir.

Ylmy taýdan “Struthio camelus”  ady bilen tanalýan düýeguşlar dünýädäki iň uly we iň agyr guşdyr. Olar yssy we gurak howa şertlerinde ýaşap bilýärler. Bu guşlaryň watany Afrika hasaplanýar. Şeýle-de bolsa olar dünýäniň köp ýerlerinde ýaýrandyrlar.

Düýeguşlar agaçlaryň ýapraklary, kökleri, tohumlary we beýleki ösümlik galyndylary bilen iýmitlenýärler. Şeýle-de olar mör-möjekleri we gemrijileri hem iýýärler. Olar garnynda 1 kilograma golaý daş göterýärler.

Dünýäde iň uly agyr guş bolan düýeguşlar ösümlikler bilen iýmitlenende olardan ýeterlik mukdarda suw alýandygy üçin köplenç suw içmeýärler. Olar uzak wagtlap suwsuz ýaşap bilýärler. Ýöne düýeguşlara suwdan doldurylan ýer gabat gelse ondan içýärler.

Beýleki guşlardan tapawutlylykda düýeguşlaryň özboluşly beden aýratynlyklary bardyr. Olaryň agramy ortaça 68-150 kg aralygynda bolýar. Düýeguşuň jüýjeleri birinji ýylynda her aý 25 santimetrden gowrak ösýärler we doglandan bir geçenden soň olaryň agramy 45 kilograma çenli artýar. Düýeguşlaryň bedeniniň kadaly temperaturasy 39-40 0С aralygyndadyr.

Düýeguşlaryň gözleriniň diametri 50 mm bolup, olar guşuň beýnisinden has uludyr. Guşlaryň uzyn kirpikleri gözlerini goramak wezipesini ýerine ýetirýär.

Düýeguşlarda döş süňküniň ýoklugy sebäpli uçup bilmeýärler. Şeýle-de bolsa olaryň örän güýçli ganatlary bardyr. Tomus paslynyň yssy günlerinde bedeni sowatmak üçin ganatlaryndan peýdalanýarlar. Gyş aýlary bolsa budlaryny ganatlary bilen örtýärler.

Bu guşlaryň örän güýçli aýaklary bardyr. Onuň aýagynyň bir urgusy gaplaňy öldürmek üçin ýeterlikdir. Her aýagynda 10 santimetrden gowrak dyrnaklary bardyr. Olar ylgaýan guşlar bolup, sagatda 70 kilometr tizlik bilen ylgap bilýärler.

Düýeguşlar kynçylyk duýanlarynda ýa-da olara howp abananda görünmezlik üçin uzyn boýnuny ýere basýarlar. Bu olaryň gorag häsiýetidir. Olaryň kellesi topragyň ýa-da gumuň reňki bilen gowy garylýar. Netijede, guşuň kellesi gömülen ýaly bolup görünýär.

Düýeguşlar ýylyň mart-sentýabr aýlary köpelýärler. Olaryň ýumurtgasynyň uzynlygy 15 santimetrden gowrak, agramy bolsa 1,5 kilograma golaýdyr.

Bu guşlar 50-75 ýaşaýarlar.

 Nurgeldiýew Nazarly

S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň talyby

Türkmenistan bilen Intellektual eýeçiligiň Bütindünýä guramasy şertnama baglaşdy

 

ÝENE-DE OKAŇ

Meşhur suratkeş Winsent Wan Gog 1888-nji ýylda saglyk ýagdaýy sebäpli Fransiýanyň oba ýerlerinde ýaşap başlanynda "Meules de Blé" ("Bugdaý üýşmeleri") atly suratyny çekdi. Gog Arlesde bolup ýörkä, töweregindäki çopan durmuşyna aşyk boldy we "Meules de blé" bu döwürde öndüren hasyl temaly eserleriniň birine öwrüldi. Winsent Wan Goguň suraty 116 ýyldan soň auksiona çykarylýar. “Meules de Blé” (“Bugdaý üýşmeleri”) akwarel suraty...
“Forbes” tarapyndan taýýarlanan dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawynda birinji orny 3 aýyň içinde dördünji gezek üýtgedi. “Tesla” kompaniýasynyň baş direktory Ilon Maskyň paýnamalary 870 dollara çenli ýokarlandy. Ilon Mask iýul aýyndan soň ýene-de birinji orna çykyp, ikinji orunda durýan “Amazon” kompaniýasynyň eýesi Jeff Bezosyň arasyndaky tapawudy 20 milliard dollardan gowrak ýokarlandyrdy. Ine, täzelenen görnüşinde dünýäniň iň baý 10 adamynyň sanawy: ILON...
8-nji Hytaý-Merkezi Aziýa hyzmatdaşlyk forumy geçirildi. 2021-nji ýylda Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Hytaýyň arasynda özara peýdaly söwda gatnaşyklarynyň täsiri bilen birlikde ykdysady gatnaşyklary we has ýaşyl ösüş strategiýalaryny diwersifikasiýa etmek üçin özara hyzmatdaşlyk gatnaşyklary maslahatlaşyldy. Hytaý metbugatynda bellenilip geçilişi ýaly, Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky söwda gatnaşyklary soňky 20 ýylda yzygiderli ösýär. Diňe 2020-nji ýylda Hytaýdan Merkezi Aziýanyň bäş...
Türkmenistandan ýokary derejeli wekiliýetiň Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemegi boýunça (COP26) halkara maslahatyna gatnaşmaga taýýarlyk görýär. Bu barada BMG-niň Ösüş Maksatnamasy bilen Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy tarapyndan gurnalan onlaýn duşuşykda bellenilip geçildi. Bu barada BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň web sahypasynda bellenilip geçilýär. Türkmenistan Hökümetiniň daşky gurşaw we howany goramak taslamalaryny durmuşa geçirmek ugrundaky tagallalaryny goldamak babatda geçirilen onlaýn duşuşykda...
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” türk kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjagy kabul etdi. Türkmenistanda işleýän 12 ýylynda “Rönesans Holdinge” birnäçe möhüm düzümleýin desgalaryň gurluşygy ynanyldy. Şol desgalaryň hatarynda ýapon hyzmatdaşlar bilen bilelikde durmuşa geçirilen “Marykarbamid” zawodynyň, Ahal welaýatynda tebigy gazdan sintetiki benzin öndürýän zawodyň, Çärjew etrabyndaky sebitde deňi-taýy bolmadyk elektrik stansiýasynyň taslamalary bar. Nygtalyşy ýaly, kompaniýa rowaçlyk we gülläp...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
888FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar