SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Düwürtik näme sebäpden çykýar

Düwürtik  jahyllyk döwründe çykýar diýip hasap etsegem, onuň başga hem birnäçe sebäpleri bardyr:

Düwürtigiň ilkinji sebäpleriniň biri hem ulanýan kosmetikalaryňyzdyr. Ýüzüňize näçe köp zat çalsaňyz, bedeniň öýjügi dolup, öýjügiň dem almagy kynlaşýar.Birwagt soňra saklanan bakteriýa düwürtik bolup ýüze çykýar.

Düwürtigiň ýene bir sebäbi stresdir.Günüň dowamynda alada,gaýgy näçe köp etseňiz düwürtigiň döreme mümkinçiligi hem şonça ýokarydyr.

Bedenimizde belli bir näsazlyklaryň ýüze çykmagy bilen hem düwürtikler döräp bilýär. Meselem aşgazan işiniň bozulmagy…

Günüň yşygy düwürtigiň azalmagyna täsir edýär. Aşa köp derlemek düwürtigiň çykmagyna ýol açýar.

Eliňizi ýüzümize ellemekden saklanmaly.

Ýüzüňizi  süpürmek üçin niýetlenen süpürgiçleriňize hem üns bermeli.

 

Sowuk howada ýüzümize ideg etmek      

 

Ýene-de okaň

Ady rowaýata öwrülen taryhy Grand bazar – ýatdan çykmajak täsirleri galdyrýar

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi