TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Düwürtik bejergisi nähili edilmeli?

Öýde ideg nähili edilmeli?

Düwürtikleriň öňüni almak we arassalamak üçin öýde synap boljak birnäçe öz-özüňe ideg çäreleri bar. Düwürtikleriň döremeginiň öňüni almak üçin öýde edip biljek zatlaryňyz:

 • Artykmaç ýagy we hapany aýyrmak üçin deriňizi her gün ýumşak sabyn bilen arassalaň;
 • Saçyňyzy yzygiderli ýuwuň we gözenekleriňizi ýapmajak saç ideg önümlerini ulanyň.
 • Suw esasly ýa-da “komedogen däl” makiýaž önümlerini ulanyň (gözenekleri ýapmaýar);
 • Bakteriýalary we artykmaç ýagy ýaýradýan düwürtikleri gysmaň;
 • Şlýapa ýa-da berk kellä dakylýan akssesuarlary geýmäň;
 • Ýüze eliňiz bilen degmezlige çalşyň.

Derman bejergisi

Öýde synap gören çäreleriňiz, düwürtikleriň ösmegini duruzmak üçin ýeterlik däl bolsa, ulanyp boljak düwürtik dermanlary hem bar. Bu bejeriş usullarynyň köpüsinde bakteriýalary öldürmäge ýa-da deriňizdäki ýagy azaltmaga kömek edýän maddalar bar. Bular:

Benzoýl peroksid köp düwürtik kremlerinde we gellerinde bolýar. Bar bolan düwürtikleri guratmak we täzeleriniň öňüni almak üçin ulanylýar. Benzoýl peroksid düwürtik döredýän bakteriýalary hem öldürýär.

Kükürt, käbir losýonlarda, arassalaýjylarda we maskalarda özboluşly ysy bolan tebigy maddadyr.

Resorsinol ölen deri öýjüklerini aýyrmak üçin az ulanylýan madda.

Salisil turşusy köplenç sabynlarda we düwürtik ingibitorlarynda ulanylýar. Gözenekleriň dykylmagynyň öňüni alýar.

Dermatolog lukman, alamatlaryňyzy azaltmaga we ýara yzlarynyň öňüni almaga kömek edip biljek lukman tarapyndan tassyklanan dermanlary belläp biler.

Düwürtikleriň öňüni almak gaty kyn. Ýöne, muňa garamazdan bejergiden soň düwürtikleriň öňüni almak üçin bu çäreleri görüp bilersiňiz. Bu ädimler aşakdakylary öz içine alýar:

 • Ýüzüňizi günde iki gezek ýagsyz arassalaýjy bilen ýuwmak;
 • Artykmaç ýagy aýyrmak üçin lukmanyň beren düwürtik kremini yzygiderli ulanmak’
 • Ýagly makiýaž önümlerinden gaça durmak;
 • Ýatmazdan ozal makiýažy her gün aýryň we ýatmazdan ozal deriňizi gowy arassalaň;
 • Maşkdan soň duş edilmeli;
 • Gaty eşiklerden gaça durmak;
 • Iň az arassalanan şeker bilen sagdyn iýmitlenmek;
 • Stressi azaltmak;
 • Çalt nahardan gaça durmak.

Düwürtikleri dolandyrmagyň strategiýalary barada has giňişleýin maglumat almak üçin lukmanyňyz bilen habarlaşmagy unutmaň.

“Barselona”-nyň taryhynda ilkinji gezek: Stadionyň ady üýtgedildi

Ýene-de okaň

Täze ýyl gijesi: awtobuslar 02:00, taksiler gije-gündiz hereket eder

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Teswirle