JEMGYÝET

Durnukly ösüş maksatlarynyň durmuşa geçirilmeginiň meseleleri

2018-nji ýylyň 19-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Durnukly ösüş maksatlarynyň (DÖM) durmuşa geçirilmeginiň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak boýunça tegelek stoluň başyndaky gepleşikler geçirildi. Tegelek stoluň işine ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn edaralarynyň wekilleri, BMG-niň Türkmenistandaky agentlikleriniň we düzümleýin edaralarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

Duşuşygyň dowamynda çykyş etmek bilen, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministriniň orunbasary E.Annamuhamedow, DÖM-ň durmuşa geçirilmegi ýurduň ykdysady ösüşiniň öňdebaryjy maksatlarynyň biri bolup durýandygyny we bu işlere döwlet baştutanymyzyň aýratyn üns berýändigini belledi.

2018-nji ýyl ydysadyýet, durmuş ulgamy we ekologiýa howpsuzlygy ýaly üç sany wajyp strategiki ugurlarda ortamöhletli mümkinçilikler boýunça Türkmenistan tarapyndan gazanyljak DÖM-ň 169 sany maksatlaryndan 148 sanysynyň durmuşa geçirilmegi üçin berk esas goýandygy bellenildi.

BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyrjysy Ýelena Panowa ulgamlaýyn esasdaky yzygiderli özarahyzmatdaşlyk barada aýdyp, Türkmenistanyň durnukly ösüşiň esaslaryny geljekgi 15 ýyl üçin saýlan sebitdäki ilkinji ýurtlaryň biridigini belledi. Ol öz çykyşynyň dowamynda Meýletin milli hasabatyň düzümi we ony taýýarlamak üçin maslahat beriji ädimler barada aýtdy.

Şeýle hem «DÖM gazanmak boýunça hasabatlylygyň görnüşleriniň nusgasy we seljerme hatynyň taýýarlanylmagy boýunça metodologiki tabşyrmalar» we «Türkmenistan tarapyndan kabul edilen DÖM-ň görkezijileriniň ölçegleriniň metodologiýasynyň nusgasy we olaryň elýeterliligi» diýen temalarda çykyşlar boldy.

Gepleşikleriň dowamynda gatnaşyjylar DÖM-ň ornaşdyrylmagy ykdysadyýetdäki we jemgyýetdäki görkezijilerini kämilleşdirmeklige gönükdirilendigi sebäpli, DÖM-ň Türkmenistanda ornaşdyrylmagynyň işi – bu monitoring we bahalandyrmak meselesine aýratyn orun berilýän utgaşdyrylan ulgam bolup durýandygy barada aýtdylar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidentiniň BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary bilen duşuşygy

Türkmenistan howanyň üýtgemegi boýunça Sebit merkezi başlangyjyny öňe sürýär

Türkmenistan teklip edilýän Howa we Saglyk boýunça Jarnamany goldaýar

Türkmenistan Ählumumy metan borçnamasyna goşuldy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti Bütindünýä howa Sammitiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Dubaýa bardy