28/11/2020 19:22
Home DURMUŞ Ýer alma gutap

Ýer alma gutap

Gutabyň hamyry üçin gerekli önümler:

  • 1 kg un
  • 1 jam (aralyk ölçegde) mylaýym suw
  • 1 nahar çemçesi duz
  • 1 nahar çemçesi hamyr maýa
  • 1 ýumurtga

Gutabyň içi üçin gerekli önümler:

  • 1 kg ýer almasy
  • 3 nahar çemçesi günebakar ýagy
  • 1 uly sogan
  • Islege görä duz

Gutabymyzyň hamyryny taýýarlamak üçin bir jamyň içine duz, soňra, hamyr maýa we ýumutrgany goşup garmaly. Garyndymyzyň üstüne bir jam mylaýym suw guýup garmaly. Soňra elekden geçirilen uny goşup, gulak ujunyň ýumşaklygynda hamyr ýugurmaly/taýýarlamaly. Hamyrymyzy 2 sagat ýyly ýerde üstüni basyryp goýmaly.

Gutabymyzyň içiniň taýýarlanyşy hem aňsat. Onuň üçin ýer almasyny arassalap, her haýsyny dört bölek edip dogramaly. Dogralan ýer almalary suwly pitide tä ýumşaýança gaýnatmaly. Gaýnap ýumşajyk bolan ýer almalaryny pitiden suwuny süzüp çykarmaly we aýratyn bir gaba geçirmeli. Ýer almalarymyzy agaç çemçe bilen gowy edip ezip, pýure taýýarlamaly. Sogany ownujak edip dogramaly. Sajyň içine biraz günebakar ýagyny guýup, soganymyz altyn öwüşgünli reňke öwrülýänçä gowurmyşlamaly. Taýýar bolan soganymyzy pýureniň üstüne goşup, göz çeni bilen duz atmaly we garmaly. Islege görä gara burç hem atsaň bolýar.

Okap bilersiňiz  Türkmenistan bilen Türkiýäniň arasynda sport hyzmatdaşlygy

Taýýar bolan hamyrymyzy kiçiräk, tegelek edip ýaýmaly. Hamyryň içine pýureny salyp, iki epläp bükmeli. Sajda öňünden gyzdyrylyp taýýar edilen ýaga gutaplarymyzy atmaly. Gutabymyzyň daşyny iki tarapyna öwrüp, altyn öwüşginli reňke gelinçä bişirmeli. Işdäňiz açyk bolsun!

Okap bilersiňiz  «Lime» kompaniýasy köçelerde mugt skuterleri hödürledi

Taýýarlan: Ajap Rejepowa,

Halkara ynsanperwer ylymlary

we ösüş uniwersitetiniň talyby

 

Beýlekileri hem okap bilersiňiz:

Ertirlik üçin byzmyk

Şerbetli keksiň taýýarlanyş usuly (ıslak kek)

Okap bilersiňiz  Russiýa halkara uçar gatnawlaryna başlaýar

Möwsümiň peýdaly limonadynyň taýýarlanyşy

Howurpeçsiz keksiň taýýarlanylyşy

Snikers tagamly köke

Lawaşdan türk böregi

Çaý başynyň süýjülik güýmenjesi

Saçda pizza

 

Zebra pirogy

Lawaşa dolanan börek

 

 

Peýdaly Maslahat Sahypamyz

Hukuk we beýleki ugurlara degişli peýdaly maslahatlaryň jemlenen sahypasy-peýdaly maslahat sahypasy

 

 

 

Okap bilersiňiz  Ajaýyp

IŇ TÄZE HABARLAR

Maradonanyň ýadygärligi gurlar

Argentinanyň Buenos-Aýres  şäheriniň merkezi halkara howa menzilini dolandyrýan “Aeropuertos Argentina 2000” kompaniýasy, howa menziliň çäginde ýakynda aradan dünýä belli futbolçy Diego Maradonanyň ýadygärligini gurmak...

“Square” 3 günde üç rekord goýdy

Amerikanyň “Square” maliýe hyzmatlary kompaniýasyny 2009-njy ýylda “Twitter” jemgyýetçilik toruny esaslandyran Jek Dorsi we Jim MakKelwi tarapyndan döredildi. 2020-nji ýylda bu kompaniýanyň paýnamasy birden...

Döwürleýin neşirlere diňe pensionerler ýazylyp bilýärler

Kagyz görnüşindäki gazetleriň we žurnallaryň döwri kem-kemden geçmişe öwrülip barýar. 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistandaky gazet-žurnallary abunaçylar elektron görnüşinde okap başlarlar.  Kagyz görnüşindäki gazet-žurnallara...

Türkmen Edebiýatynda “Mugallym” Düşünjesi

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris.
Okap bilersiňiz  Berlin'de Türkmen-Alman İş Forumu
Giriş ýerine: Türkmenlerde “ataly-ogul” düşünje talantlylygy, pähim-paýhas ussatlygy bilen baglanyşykly soňky döwre degişli halkara derejesinde nusga görkezilip...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

  23-nji noýabr – Bütindünýä akwarel güni

          Islendik adam öz başarnygyna görä surat çekip biler, emma ony akwarel usulynda  ussatlyk bilen   çekmek her kime başardanok. Çünki ol...

Bethoweniň 250 ýyllygyna bagyşlanyp konsert geçiriler

  2020-nji ýylyň 27-nji noýabrynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda meşhur kompozitor Lýudwig wan Bethoweniň doglan gününiň 250 ýyllygyna bagyşlanyp, konsert geçiriler. Bu konsert...

“Kowid pasporty” ulanyşa girizilip bilner

Beýik Britaniýanyň hökümeti “Kowid pasportyny” ulanyşa girizmegiň mümkinçiliklerini öwrenýär. Bu barada “The Sunday Times” neşiri habar berýär.  Bu resminamany koronawirusa garşy sanjym edilenlere bermek...

Banklardan karzlary onlaýn almagyň tertibi ýola goýlar

Häzirki wagtda «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» hem-de Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasynda bellenilen wezipeleri ýerine ýetirmek maksady...