25/01/2021 23:12
Home DURMUŞ Ukuda wagty horlanmak mümkinmi?

Ukuda wagty horlanmak mümkinmi?

Her gün iki käse “ulun” çaýyny içmek uky wagtynda hem bedendäki ýaglaryň bölünmegine itergi berip biler. Muny Ýaponiýanyň Sukuba uniwersitetiniň alymlary tarapyndan geçirilen gözlegiň netijesi subut edýär.

Häzirki wagta çenli “ulun” (ýarym fermentlenen hytaý çaýynyň) adam saglygyna edýän täsiri beýleki içgileriň täsirinden has az öwrenildi. Alymlar onuň gök we gara çaýa meňzeş häsiýetleriniň bardygyny, şeýle hem kofeiniň bardygyny bilýärler.

Nobatdaky ylmy-barlagyň esasy awtory, professor Kumpei Tokuýamanyň pikiriçe, kofein ýürek urmasyny ýokarlandyrmak arkaly energiýa çalşygyna täsir edýär.

“Nutrients” neşirinde çap edilen makala görä, “ulun” atly çaýyň ýaglaryň dargamanyna edýän täsiriniň ýokarydygy mälim edilýär. Onuň täsiriniň uky wagtyndan hem dowam edýändigi köpleriň ünsüni çekdi.

 

Ýaşlarymyzyň iň köp okaýan habarlarynyň arasyndan sport habarlary uly meşhurlyga eýedir. Ýaşlar bu sahypa Siziň üçin!

Okap bilersiňiz  Türkmenistan bilen Eýranyň kitap alyş-çalyş işiniň taryhyndan

IŇ TÄZE HABARLAR

Lempardyň tälimçiligi tamamlandy

Angliýanyň “Çelsi” toparynyň baş tälimçisi Frenk Lempard wezipesinden boşadyldy. Bu barada toparyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär.
Okap bilersiňiz  Futbol şasynyň doglan güni
Bu toparyň düzüminde oýnap, ençeme kuboklary gazanan 42...

Bilim-ösüşiň çeşmesi

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň bilim ulgamy döwrüň talaplaryna laýyklykda yzygiderli kämilleşdirilýär. Şeýle-de bu pudagyň binýatlyk esaslaryny pugtalandyrmak ugrunda giň gerimli işler alnyp barylýar. Ýurdyň...

Döwlet muzeýinde sergi geçiriler

Türkmenistanda bellenilýän şanly senelere Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi hem öz goşandyny goşýar. Muzeý 27-nji ýanwarda belleniljek Watan goragçylarynyň güni mynasybetli «Watan goragy mukaddesdir»...

Türkmenistanly talyplara Hindistandan teklip

Türkmenistanly talyplara Hindistanda hereket edýän bilim maksatnamalarynyň ikisi boýunça okamak teklip edilýär. Olar Hindi tehniki  we ykdysady hyzmatdaşlygy (ITEC) we Hindi medeni geňeşiniň (ICCR) maksatnamalarydyr. Bular...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Bioýangyçly uçar önümçiligi

ABŞ-nyň awiagurluşyk kompaniýasy “Boeing” 2030-njy ýyldan başlap, täjirçilik maksatly uçarlarynda bioýangyçlaryň ulanylyp başlajakdygyny mälim etdi. Bu barada metbugat gulluklary habar berýär. Munuň üçin kompaniýa uçar...

Lempardyň tälimçiligi tamamlandy

Angliýanyň “Çelsi” toparynyň baş tälimçisi Frenk Lempard wezipesinden boşadyldy. Bu barada toparyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär.
Okap bilersiňiz  Gün energiýasyna uly gyzyklanma
Bu toparyň düzüminde oýnap, ençeme kuboklary gazanan 42...

Porýe Makgregory jogap tutluşygynda ýeňdi

Abu-Dabi şäheriniň ýörite Söweş adasynda “UFC 257” atly ençeme söweş tutluşyklary geçirildi. Merkezi tutluşykda Konor Makgregor bilen Dastin Porýe garşylaşdy. Ýylyň esasy tutluşyklaryndan biri hökmünde...

ABŞ-nyň 46-njy Prezidenti wezipesine girişdi

ABŞ-nyň saýlanan Prezidenti Jo Baýden kasam kabul edip, resmi taýdan wezipesine girişdi. “Men, Jo Baýden, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti hökmündäki borçlarymy wepalylyk bilen ýerine ýetirjekdigime...