27/10/2020 14:38
Home DURMUŞ Türkmen okuwçylary El ýuwmagyň Bütindünýä gününiň çäresine gatnaşdy

Türkmen okuwçylary El ýuwmagyň Bütindünýä gününiň çäresine gatnaşdy

Türkmenistanyň Aşgabat şäherindäki 37-nji mekdebiň üçünji synp okuwçylary Bilim ministrligi we ÝUNISEF tarapyndan El ýuwmagyň Bütindünýä güni mynasybetli geçirilen interaktiw sapakda: “Günde bäş gezek elimi ýuwýaryn”, “Men 7 gezek ýuwýaryn” – diýip belläp geçdiler. ÝUNISEF 2020-nji ýylyň 15-16-njy oktýabrynda Aşgabadyň hem-de Ahal  welaýatynyň sekiz mekdebine baryp, şol ýerde çagalara el ýuwmagyň ähmiýetine ünsi çekip, saglygyny goramak üçin ellerini näme üçin, haçan we nädip ýuwmalydygy barada gyzykly gürrüňler bererler. Bu barada ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekilhanasynyň metbugat beýannamasynda bellenilip geçilýär.

Iki gün dowam eden bu kampaniýanyň dowamynda ÝUNISEF 1000-e golaý başlangyç synp okuwçysy üçin sapak berer. Kampaniýanyň çäginde ÝUNISEF ýurtdaky 1868 mekdebe el ýuwmagyň ähmiýetini düşündirýän afişalary paýlap, takmynan 1,3 million çaga bu barada maglumat bermegi maksat edindi.

ÝUNISEF bu babatda okuw sapagyny geçirip, çagalara nähili mikroblaryň ýokaşyp biljekdigi we ellerini dogry ýuwup nädip gutulmalydygyny görkezmek üçin dürli oýunlary ulanyp, interaktiw öwrediji sapaklar gurady. Synpda ulanylan wideolaryň biri, ÝUNISEF tarapyndan Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetinde bilelikde bilen hyzmatdaşlykda işlenip düzülen we arassaçylyk düzgünleri baradaky beýleki animasiýa wideolary bilen bilelikde ÝUNISEF tarapyndan işlenip düzülen animasiýa wideoýazgylary bar.

ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekili Kristin Weýgand: “El ýuwmagyň Bütindünýä güni çagalara ýüzlenmek we olara hem-de hemmämize el ýuwmagyň ähmiýeti barada ýatlatmak üçin ajaýyp pursat” – diýdi. Hanym Weigand: “Bilim ministrligi, Saglygy goraýyş we derman senagaty senagaty ministrligi we beýlekiler ýaly ministrlikler bilen hyzmatdaşlygy giňeltmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys” – diýdi.

 

Tehnologiýa Sahypamyz

Tehnologiýa dünýäsinde bolup geçýän wakalar we täze açyşlar bilen gyzyklanmaýan okyjy ýok bolsa gerek!

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Hamilton Şumaheriň rekordyny täzeledi

Dünýä belli ussat “Formula 1” ýaryşynyň sürüjisi Lewis Hamilton “Algarve” halkara aýlawynda Portugaliýa “Gran Prisinde” 92-nji ýeňşini gazanyp, rekord täzelemegi başardy. Hamiltondan öň Maýkl...

Söýgüniň gadryny biliň!

(bolan waka) Söýülýärkäň gadryny bil gujakla, Ölesiň geler görseň özge gujakda... Bu waka iki ýyl mundan ozal bolupdy. Şol gün Ýunusyň durmuşynda düýbinden başgaça bir günleriň biri...

Hakyky söýgi

Döwlet agasy Şatlyk bilen tokaýa aýlanmana gidipdiler. Döwlet tebigaty synlamak üçin uzaklara seredýärdi. Döwlet (D): “Içimde alada bar emma nämedigine düşünemok.” Şatlyk (Ş): “Näme hakda pikir...

Atyzda aýdylan söz

(hekaýa) Ýüzüňi sypap geçýän salkyn şemal, baglaryň şahalaryndan pessaýlyk bilen gaýyp gaçýan ýapraklar tebigatda güýz paslynyň dowam edýändigini alamatlandyrýardy. Güýzüň sergin säherinde pagtaçylyk toparynyň ýygymçy...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Söýgi-durmuşyñ özeni

(Oýlanma) Güller öz ajaýyp ysyny çar ýana ýaýradýar. Şol ajaýyp güller bilen durmuşyma girip geleniň ýadymda. Duýgular juda kän: tolgunmak, şatlanmak, gabanmak, begenç, söýgi… ....

Watan söýgüsi – ýüreklerde bakydyr

Watan, bir milletiň höküm sürýän, gaçybatalga berýän, garaşsyz we erkin ýaşaýan we zerur bolanda gözüni ýumman, janyny pida edýän topragyň bir bölegidir. Şeýle-de bolsa,...

London bilen Tokionyň rekord söwda ylalaşygy

Beýik Britaniýa bilen Ýaponiýa erkin söwda şertnamasyna gol çekdi. Tokionyň kabul ediş öýünde geçirilen dabarada bu resminama Beýik Britaniýanyň daşary söwda ministri bilen Ýaponiýanyň...

Söýgi synaglary

 25-nji maý okuwçy oglan gyzlaryň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan pursady gelip ýetdi. Täze mekdebiň birinji uçurumy , iň soňky jaň, şeýle ajaýyp pursatlarda duýgulary...