27/10/2020 14:00
Home DURMUŞ Söwda we jemgyýetçilik iýmit kärhanalarynyň çäklendirme möhleti

Söwda we jemgyýetçilik iýmit kärhanalarynyň çäklendirme möhleti

Türkmenistanda ýiti öýken keseliniň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen söwda we jemgyýetçilik iýmit merkezleriniň işiniň çäklendirmek möhleti 1-nji noýabra çenli uzadyldy. Bu barada “orient.tm” internet sahypasynda bellenilip geçilýär.

Bu babatda alnan çözgüde laýyklykda, banket zallarynyň, restoranlaryň, kafeleriň we garbanyşhanalaryň işi çäklendirilýär. Bu çäklendirmeler azyk we gündelik haryt satýan dükanlara degişli däldir.

Mälim bolşy ýaly, ozal söwda we jemgyýetçilik iýmit merkezleriniň işi 15-nji oktýabra çenli çäklendirilipdi.

Şu ýerde ýene-de bir zady bellemek gerek, mundan ozal söwda we jemgyýetçilik iýmit merkezleriniň işiniň 1 aý möhlet bilen çäklendirilipdi.

14-nji sentýabrda size ýetiren habarymyzda 15-nji oktýabra çenli jemgyýetçilik hyzmat merkezleriniň, naharhanalaryň, banket zallarynyň, restoranlaryň, kafeleriň we garbanyşhanalaryň  we şuňa meňzeşleriň işiniň wagtlaýyn çäklendirmeleri uzaldylypdy.

Şuňa meňzeş çäklendirmeler hyzmat ediş desgalaryna merkezlerine (kinoteatrlar, teatrlar, oýun attraksionlary, muzeýler, gözellik salonlary, hammamlar), sport desgalary (basseýnler, fitnes we aerobika klublary), eýeçilik  görnüşlerine garamazdan we oýun merkezlerine gysga möhletli kurslarada degişli edilipdi.

Bir-iki günlükde size ýetiren habarymyzda hyzmat pudagyna degişli kärhanalaryň işi şu ýylyň 15-nji noýabryna çenli çäklendirilipdi. Olaryň hatarynda kinoteatrlaryň, teatrlaryň, seýilgähleriň attraksion oýun meýdançalarynyň, muzeýleriň, gözellik salonlarynyň, hammam we sport desgalarynyň (howzular, fitnes we aerobika klublary) atlary agzalyp, söwda hem-de jemgyýetçilik iýmit merkezleriniň atlary agzalmandy.

Söwda we jemgyýetçilik iýmit merkezleriniň çäklendirme möhleti häzirki wagtda 15 gün boldy.

Ozal hem habar berşimiz ýaly, otly we şäherara awtobus gatnawlary 1-nji noýabra çenli, halkara howa gatnawlary 31-nji oktýabra çenli togtadylypdy.

Bulardan başga-da, Hazar deňziniň kenarynda raýatlaryň dynç almagyna girizilen çäklendirmäni 1-nji noýabra çenli uzaldylypdy.  Ýöne oktýabr aýyndan başlap, Hazaryň kenarynda diňe “Awaza” şypahanasynda dynç almaga rugsat berildi.

Diňe Türkmenistanda dellekhana we tikinçilik kärhanalarynyň işiniň ähmiýetini göz öňünde tutulyp, olaryň işine 1-nji noýabra çenli rugsat berlipdi.

Söhbetdeşlik Sahypamyz

Ýurdumyzyň sungat ussatlary bilen taýýarlanan bir-birinden gyzykly söhbetdeşlikleri bu sahypamyzdan okap bilersiňiz!

 

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Hamilton Şumaheriň rekordyny täzeledi

Dünýä belli ussat “Formula 1” ýaryşynyň sürüjisi Lewis Hamilton “Algarve” halkara aýlawynda Portugaliýa “Gran Prisinde” 92-nji ýeňşini gazanyp, rekord täzelemegi başardy. Hamiltondan öň Maýkl...

Söýgüniň gadryny biliň!

(bolan waka) Söýülýärkäň gadryny bil gujakla, Ölesiň geler görseň özge gujakda... Bu waka iki ýyl mundan ozal bolupdy. Şol gün Ýunusyň durmuşynda düýbinden başgaça bir günleriň biri...

Hakyky söýgi

Döwlet agasy Şatlyk bilen tokaýa aýlanmana gidipdiler. Döwlet tebigaty synlamak üçin uzaklara seredýärdi. Döwlet (D): “Içimde alada bar emma nämedigine düşünemok.” Şatlyk (Ş): “Näme hakda pikir...

Atyzda aýdylan söz

(hekaýa) Ýüzüňi sypap geçýän salkyn şemal, baglaryň şahalaryndan pessaýlyk bilen gaýyp gaçýan ýapraklar tebigatda güýz paslynyň dowam edýändigini alamatlandyrýardy. Güýzüň sergin säherinde pagtaçylyk toparynyň ýygymçy...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

London bilen Tokionyň rekord söwda ylalaşygy

Beýik Britaniýa bilen Ýaponiýa erkin söwda şertnamasyna gol çekdi. Tokionyň kabul ediş öýünde geçirilen dabarada bu resminama Beýik Britaniýanyň daşary söwda ministri bilen Ýaponiýanyň...

Atyzda aýdylan söz

(hekaýa) Ýüzüňi sypap geçýän salkyn şemal, baglaryň şahalaryndan pessaýlyk bilen gaýyp gaçýan ýapraklar tebigatda güýz paslynyň dowam edýändigini alamatlandyrýardy. Güýzüň sergin säherinde pagtaçylyk toparynyň ýygymçy...

Ömrüňi uzaltmaga ýardam edýän maşk

 Amerikan hünärmenleri erkek adamlaryň ömrüni uzaltmaga ýardam edýän otžimaniýanyň anyk sanyny anykladylar. Garward uniwersitetiniň hünärmenlerine bu maşk bilen erkek adamlaryň saglygynyň arasyndaky özara baglanyşygy...

Ýer alma gutap

Gutabyň hamyry üçin gerekli önümler: 1 kg un 1 jam (aralyk ölçegde) mylaýym suw 1 nahar çemçesi duz 1 nahar çemçesi hamyr maýa 1...