8.9 C
Istanbul
08/04/2020 4:37
Home DURMUŞ Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

1

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok,

Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge.

Umydymy baýdak edip gezsemde,    

Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

 

Ýetilmedik menzillerde azaşyp,

Bir öýjagaz dikdim arşyň töründen.

Soňky günler üzüp ýerden aýagym,

Aýy ýassyk edip ýatyp ýörün men.

 

2

Kaka, pikrim ýaly perişan günleň,

Del duýgusy jepa berýär her deme.

On üçünji synasy deý süňňümiň,

Aladalar labyr atdy gerdene.

 

Gijelerne öz-özümden ýadyrgap,

Ýaka ýyrtyp gitsem diýýän bir ýere.

Ak şäherde efganyma çöl içre,

Hydyr duşsa ähli arzym diýere.

  

Gömülipdir görejimde gözýaşym,

Tukat didelerme bolmansoň lazym.

Ganat-perden jyda düşen guw ýaly,

Gam içinde gark bolupdyr yhlasym

 

3

Kaka, öwütlerňe ömrüm adaglap,

Düşmen, bagta barýan hyýal atymdan.

Ýöne,

Ejizlik her näçe aýybam bolsa,

Gorkýan, çemeçilleň hyýanatyndan.

 

Syrly gep-gürrüňler sabrym tükedip,

Ýekirlen ýüzlüler gözlände kemim,

Daşymda galkan deý goragym bolan:

Gyşda doglan dostlarymdan razy men

 

4

Kaka, juwanlykda düşündim magat,

Bagtly güne ýeter eken ýaş aýan.

Indi müň gün bäri ene şäherde,

Hasyl bolan arzuw bolup ýaşaýan.

 

Golaýlaşýar ýaşymyzyň arasy,

Düýnüm galdy alyslarda azaşyp.

Ömürhanaň bir ornuny boş goýup,

Uçaňdan soň durnalara garyşyp

Ýerde ýalňyzlygyň heýkeli ýaly,

Kirpi saç baglar deý dymyp galdym men.

Dutaryň kirşi dek inçejik ýolda,

Soňky gözýaş bolup damyp galdym men…

“Durmuşda her bir işde öz daňan

ýüpüňi özüň  çözmäni başarjak bol!”

Kakamyň öwütlerinden

 

Muhammet BEKGIÝEW

“Türkmenistan” gazeti.

Bäsleşik barada giňişleýin maglumat üçin

Awtorlar Ýeňijini Kesgitleýär :”Ata Watan Eserleri” bäsleşigi

https://www.atavatan-turkmenistan.com/tu/news_details.php?news_id=NDM3Mw==

“ Ata Watan Eserleri” döredijilik bäsleşigi : RedMi 7A Size garaşýar!

https://www.atavatan-turkmenistan.com/tk/news_details.php?news_id=NDIyMw==

Previous articleKitap
Next articleGüýz gülleri

SON HABERLER

Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugyndan maglumat

Soňky günlerde käbir halkara köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Amerikanyň Birleşen Ştatlary tarapyndan 20 ýylyň dowamynda köpmillionlyk ykdysady kömegiň bölünip berilendigi baradaky habarlar peýda boldy. Türkmen...

Bir metre golaý hyýar ýetişdirdi

Beýik Britaniýaly ekerançy Alf Kobb dünýäde iň uly hyýar ösdürip ýetişdirmegi başardy. Ol özüniň ekin meýdanynda uzynlygy 92 santimetr, agramy 12,5 kilogram bolan äpet...

Buzuň aşagyndan ýyly suwly köl tapyldy

Antarktidanyň iň uly doňaklygynyň aşagynda ýyly suwly köl tapyldy. Bu ýerde ylmy işleri geçirýän alymlaryň bellemeklerine görä, kölüň ululygy Amerikanyň Florida ştatynyň ululygy bilen...

«Intel» «elektron burun» döretdi

«Intel» kompaniýasynyň hünärmenleri 10 ysy tapawutlandyrmagy başarýan «elektron burny» döretdiler. Dünýäniň alymlary bu oýlap tapyşyň ylym üçin uly üstünlikdigini belleýärler. Adamyň burny 450 ysy bir-birinden...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?