28/01/2021 10:12
Home DURMUŞ Howa maglumaty: howalar maýyl bolýar

Howa maglumaty: howalar maýyl bolýar

Türkmenistanyn Oba hojaiyk we daşky gurşawy goramak ministrliginin Gidrometeorologiya baradaky gullugy ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berýär. Bu maglumat “Türkmenistan” gazetiniň sahypalarynda ýerleşdirildi.

Balkan welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň birinji ÿarymynda az-kem gar gatyşykly ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan günor ta-gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 8 — 13 metrden 12 — 17 met­re ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine -1… -6 gradus sowukdan +4… +9 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +18… +23 gradus, welaýatyň kenarýaka etrap larynda +7… +12 gradus maýyl bolar.

Ahal welaýatynda üýtgäp durÿan bulutly howa bolup, demirgazyk-gün­batardan günorta-gündogara ugru­ny üýtgedýän, tizligi sekuntda  6 — 11 metrden 12 — 17 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine -1… -6 gradus sowukdan +3… +8 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine 0… +5 gradusdan +16…+21 gradus aralygynda maýyl bolar.

Mary welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günba tardan günorta-gündogara ugruny üýt gedÿân, tizligi sekuntda 7 — 12 metrden12 – 17 metre ýetýän şemal öwser. Ho­wa gijelerine –2… -7 gradus sowukdan +4… +9 gradus aralygynda maýyl, gün­dizlerine +1…+6 gradusdan +16… +21 gradus aralygynda maýyl bolar.

Okap bilersiňiz  Türkmenistan’da seçim: Adaylar vaatlerini açıklıyor

Lebap welaýatynda üýtgäp durÿan bulutly howa bolup, demirgazyk-günba­tardan günorta-gündogara ugruny üýtgedÿân, tizligi sekuntda 7 — 12 metrden 13— 18 metre ýetýän şemal öwser. Ho­wa gijelerine –2… -7 gradus sowukdan +3… +8 gradus aralygynda maýyl, gün­dizlerine 0… +5 gradusdan +14… +19 gradus aralygynda maýyl bolar.

Okap bilersiňiz  Garaşsyzlyk güni mynasybetli açylyşlar bolar

Daşoguz welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň birinji ýarymynda gar ýagar. Demirgazyk-gün­batardan günorta-gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 7 — 12 metr­den 13 — 18 metre ÿetýän şemal öwser. Howa gijelerine -6… -11 gradus sowuk­dan -1… +4 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine -3… +2 gradusdan +6… +11 gradus aralygynda maýyl bolar.

Paÿtagtymyz Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk- günbatardan günorta-gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 8 — 10 metr­den 10 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine -3… -5 gradus sowukdan +4… +6 gradus aralygynda maýyl, gün­dizlerine +2… +4 gradusdan +14… +16 gradus aralygynda maýyl bolar.

Saglyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertlerinde Saglyk ulgamyna degişli habarlar dünýäniň ähli ýerlerinde iň köp okalýan habarlaryň biridir!

Okap bilersiňiz  Türkmenistan Tatarystanda söwda öýüni açar

Okap bilersiňiz  10 aýlyk okuwlar size garaşýar

IŇ TÄZE HABARLAR

Eşitme ukyby bolmadyk (lal) adamlar bilen nädip aragatnaşyk saklamaly?

Eger-de ýoldan geçenimizde öňümizden kömege mätäç adam çykanynda, kömek etmäge çalyşýarys. Eger-de ol adamda gürlemek ukyby bolmasa näme etmeli? Kömek etmän gitsek bolarmy? Umuman...

Türkmenistanyň adalat ministrine hormatly at dakyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serhet institutynda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Şol mejlisiň barşynda Türkmenistanyň adalat ministri B.Muhamedowa hormat at dakyldy. Bu barada "Watan"...

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugyna täze ýolbaşçy bellendi

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Şol mejlisiň barşynda ýurdumyzyň Döwlet serhet...

Iň köp isleg bildirilen kabelsiz gulaklyk

2020-nji ýylda “Bluetooth-gulaklygynyň” ähli görnüşleriniň jemi 300 million sanysy satyldy diýip, “Strategy Analytics” kompaniýasy maglumat berýär. Geçen ýylda kabelsiz gulaklyklaryň arasynda “TWS” gulaklygyna uly...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

100 million dollar pul baýrakly bäsleşik

Dünýäniň baý adamlaryň hatarynda ikinji orny eýeleýän “Tesla we Space X” kompaniýalaryň ýolbaşçysy Ilon Musk, kömürturşy gazyny özüne siňdirýän ulgamyny döretmek atly bäsleşik yglan...

Türkmenistan bilen Belarus hyzmatdaşlyk Maksatnamasyna gol çekişdiler

2021-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Belarus Respublikasynyň Daşary işler ministri Wladimir Makeý bilen daşary syýasat edaralarynyň arasyndaky geňeşmeleri geçirdi.
Okap bilersiňiz  Türkmenistan’da seçim: Adaylar vaatlerini açıklıyor
Duşuşygyň...

Türkmenistanda “E-commerce” hyzmaty

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky ýüridiki taraplara we hususy telekecilere E-commerce (Internet Ekwaýring) hyzmatyny hödürleýär. Bu barada bankyň saýtynda aýdylýar. Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady...

Türkmenistandan Russiýa ýörite uçar gatnawy

2021-nji ýylyň 25-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Türkmenabatdaky halkara howa menzilinden Russiýa Federasiýasyna nobatdaky ýörite uçar gatnawy amala aşyryldy. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi internet...