20/01/2021 22:39
Home DURMUŞ Döwürleýin neşirlere diňe pensionerler ýazylyp bilýärler

Döwürleýin neşirlere diňe pensionerler ýazylyp bilýärler

Kagyz görnüşindäki gazetleriň we žurnallaryň döwri kem-kemden geçmişe öwrülip barýar. 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistandaky gazet-žurnallary abunaçylar elektron görnüşinde okap başlarlar.  Kagyz görnüşindäki gazet-žurnallara bolsa diňe pensionerler ýazylyp bilýär. Bu barada “orient.tm” internet saýtynda bellenilip geçilýär.

Ýurdumyzyň poçta bölümlerinde gazet we žurnallar üçin 2021-nji ýylyň birinji ýarymy üçin abuna işi alnyp barylýar. 1-nji ýanwardan döwürleýin neşirler elektron görnüşinde bolar. Ýarym ýyllygyň bahasy 60 manat. Abunaçy bu pul möçberini töläp,  ýurdumyzda çap edilýän ähli gazet we žurnallary okap biler. Bu toplumyň içinde 21 gazet we 8 žurnal ýerleşdirilipdir.

Adaty kagyz görnüşindäki gazet we žurnallara bolsa diňe pensionerler ýazylyp bilerler. Bu öz-özünden düşnükli. Ýaşuly nesliň wekilleriniň agramly bölegi kompýuter we sanly tehnologiýalary özleşdirmekde belli bir kynçylyklary başdan geçirýärler. Meselem, “Türkmenistan” ýa-da “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetleriniň 6 aýynyň bahasy 18 manat. Pensionerler gazet ýa-da žurnallara ýazylmak üçin poçta bölümlerine pensiýa şahadatnamasy bilen barmalydyrlar.

 

Telekeçilik Sahypamyz

Telekeçilik bilen meşgullanmak isleýän ýaşlaryň we telekeçileriň söýgüli sahypasy-Telekeçilik Sahypasy!

Okap bilersiňiz  Saglygy goraýyş işgärleri: Goşmaça hakyň möçberi näçe?

IŇ TÄZE HABARLAR

ABŞ-nyň 46-njy Prezidenti wezipesine girişdi

ABŞ-nyň saýlanan Prezidenti Jo Baýden kasam kabul edip, resmi taýdan wezipesine girişdi.
Okap bilersiňiz  “Sürdürülebilir Kalkınma için Su” Konferansı
“Men, Jo Baýden, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti hökmündäki borçlarymy wepalylyk bilen ýerine ýetirjekdigime...

“UFC” guramasyndan baýraga mynasyp boldy

Başa-baş söweş sungaty boýunça russiýaly txrgen Habib Nurmagomedow, UFC guramasy tarapyndan 2020-nji ýylyň “Iň gowy bogmak emeli” diýen baýragyna mynasyp boldy. Türgen öz ýürek...

Germaniýada örtügiň ornuna…

Ýewropada we Ýer ýüzüniň beýleki yklymlarynyň käbir döwletlerinde koronowirus keseliniň täze, has ýiti akymynyň ýaýramagy bilen, öňüni alyş çäreleri has güýçlendirilýär. Bu güýçlendirmeler Germaniýada...

Günorta koreýaly futbolça bagyşlanan film

Angliýanyň “Tottenhem” futbol toparynyň tälimçilik wezipesine Žoze Mourinýo bellenenden soňra, günorta koreýaly hüjümçi Son Hyn Miniň futbol karýerasyny ösüşlere tarap ugur aldy. Häzirki wagtda...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Sürüjiler we pyýadalar üçin sms-habarnamasy

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýa ýol gözegçilik gullugy “Altyn Asyr” öýjükli aragatnaşyk kompaniýasy arkaly ýurdumyzyň raýatlaryna şeýle hem sürüjilerine we pyýadalaryna ýol hereketinde ünsli...

«Derýaýollary» önümçilik birleşigi paýdarlar jemgyýetine öwrülýär

«Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň «Derýaýollary» önümçilik birleşiginiň guramaçylyk-hukuk görnüşini üýtgedip, paýdarlar jemgyýetine öwürmäge ygtyýar almak baradaky mesele boýunça hasabat berildi. Bu barada Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde...

“Tesla-nyň” hytaýly bäsdeşi ulagyny tanyşdyrdy

ABŞ-nyň “Tesla” kompaniýasy ýaly ulaglary öndürýän Hytaýyň “Xpeng” şereketi täze awtonom hereket edýän ulagyny tanyşdyrdy.
Okap bilersiňiz  Täze Sanaw : Türkiýäniň Halkara Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary
Özbaşdak zolak üýtgedip hem-de tizligini ýokarlandyyp, peseldip bilýän “P7” ulagy...

Alaba “Reala” geçer

Birnäçe kubogyň eýesi awstriýaly goragçy Dawid Alaba tomusda “Real Madrid” toparynyň oýunçysy bolar diýip, Ispaniýanyň “Marca” neşiri habar berýär. 28 ýaşly goragçy eýýäm Madrid...