25/01/2021 21:44
Home DURMUŞ Birleşen Milletler Guramasynda işlemek isleýärsiňizmi?

Birleşen Milletler Guramasynda işlemek isleýärsiňizmi?

Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky Ilat gaznasy boş iş orunlaryny hödürleýär. Bu barada BMG-niň Türkmenistandaky Ilat gaznasynyň “Instagram” jemgyýetçilik torunda habar berilýär.

Gurama şu aşakdaky wezipeler üçin iş orunlaryny hödürleýär.

  1. 1. Ýaşlar we gender boýunça milli maksatnamanyň analitigi.
  2. 2. Aragatnaşyk boýunça analitik.

Gyzyklanýan dalaşgärler 2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň 26-syna çenli iş orunlar üçin resminamalaryny tabşyrmalydyr.

Bu barada https://unjobs.org/ saýtynda hem maglumat berlipdir.

Ozal hem habar berişimiz ýaly, BMG-niň Çagalar gaznasy, ABŞ-nyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň hödürlän boş iş orunlary barada habar beripdik.

 

Foto Habarlar Sahypamyz

Ýurdumyzyň gözel künjegine degişli fotosuratlary bu sahypadan tapyp bilersiňiz!

 

Okap bilersiňiz  Bir üsgülewigiň bahasy 35 müň dollar

IŇ TÄZE HABARLAR

Lempardyň tälimçiligi tamamlandy

Angliýanyň “Çelsi” toparynyň baş tälimçisi Frenk Lempard wezipesinden boşadyldy. Bu barada toparyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär.
Okap bilersiňiz  Indiki ýyl 1 million 400 müň tonna galla hasylyny almak meýilleşdirilýär
Bu toparyň düzüminde oýnap, ençeme kuboklary gazanan 42...

Bilim-ösüşiň çeşmesi

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň bilim ulgamy döwrüň talaplaryna laýyklykda yzygiderli kämilleşdirilýär. Şeýle-de bu pudagyň binýatlyk esaslaryny pugtalandyrmak ugrunda giň gerimli işler alnyp barylýar. Ýurdyň...

Döwlet muzeýinde sergi geçiriler

Türkmenistanda bellenilýän şanly senelere Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi hem öz goşandyny goşýar. Muzeý 27-nji ýanwarda belleniljek Watan goragçylarynyň güni mynasybetli «Watan goragy mukaddesdir»...

Türkmenistanly talyplara Hindistandan teklip

Türkmenistanly talyplara Hindistanda hereket edýän bilim maksatnamalarynyň ikisi boýunça okamak teklip edilýär. Olar Hindi tehniki  we ykdysady hyzmatdaşlygy (ITEC) we Hindi medeni geňeşiniň (ICCR) maksatnamalarydyr. Bular...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Baýden özgertmeler bilen başlady

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň täze Prezidenti Jo Baýden wezipä girişen dessine käbir özgertmeleri geçirdiler. Dünýä metbugatynda bu özgertmeleriň dördüsine has uly üns çekilýär. Baýdeniň ilkinji gol...

Harby institut okuwa çagyrýar

“Türkmenistan” gazetinde Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutyna 2020-2021-nji okuw ýylynda okuwa kabul etmegiň tertibi çap edilipdir.
Okap bilersiňiz  «Türkmenistanyň ussat halypa seýsi» diýen hormatly ady döredildi
Şoňa laýyklykda, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň...

Täze filmlere garaşylýar

Amerikanyň “Warner Bros” kinokompaniýasy 2021-nji ýylda görkezilmegi meýilleşdirilýän 17 sany filminiň böleklerini özüniň “YouTube” ýaýlymynda ýerleşdiripdir. Olar: “Dýuna”, “Janyna kast ediş topary”, “Matrisa 4”,...

Günorta koreýaly futbolça bagyşlanan film

Angliýanyň “Tottenhem” futbol toparynyň tälimçilik wezipesine Žoze Mourinýo bellenenden soňra, günorta koreýaly hüjümçi Son Hyn Miniň futbol karýerasyny ösüşlere tarap ugur aldy. Häzirki wagtda...