28/01/2021 20:47
Home DURMUŞ Bethoweniň 250 ýyllygyna bagyşlanyp konsert geçiriler

Bethoweniň 250 ýyllygyna bagyşlanyp konsert geçiriler

 

2020-nji ýylyň 27-nji noýabrynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda meşhur kompozitor Lýudwig wan Bethoweniň doglan gününiň 250 ýyllygyna bagyşlanyp, konsert geçiriler. Bu konsert konserwatoriýanyň uly zalynda bolar.

Konsertde  Türkemenistanyň at gazanan artisti Wladimir Mkrtumow we halkara bäsleşikleriniň ýeňijisi Stella Faramazowa  fortepianoda, halkara bäsleşikleriniň ýeňijisi  Aýbölek Muhyýewa skripkada, Bahar Durdyýewa soprano, Bahram Dolyýew skripkada şeýle hem, kirişli saz gurallary orkestriniň ýolbaşçysy Tahyr Ataýew dagylar çykyş ederler.

 

Konsert sagat 18: 30 başlanar. Giriş mugt.

 

Saglyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertlerinde Saglyk ulgamyna degişli habarlar dünýäniň ähli ýerlerinde iň köp okalýan habarlaryň biridir!

 

 

Okap bilersiňiz  Macaristan, Hindistan ve Pakistan’a Taziye mesajı

IŇ TÄZE HABARLAR

Aşgabatda dabara: Baş Assambleýanyň başlygy Wolkan Bozkyr çykyş eder

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndna 2021-nji ýyl - Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýilip yglan edildi. Halkara parahatçylyk we...

Kosmosa syýahat

Amerikanyň “Axiom Space” atly kosmos syýahatçylyk kompaniýasy bu gezek syýahatçylary “NASA, EKA” we beýleki kosmos agentlikleriň kosmonawtlaryň bolýan halkara kosmos stansiýasyna syýahatçylyga ibererler. Şeýle...

“Gazprom” Türkmenistandan tebigy gaz satyn almagyny ýokarlandyrar

Russiýanyň “Gazprom” kompaniýasy 2020-2035-nji ýyllarda Türkmenistandan tebigy gaz satyn almagy artdyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada TASS habarlar gullygy tarapyndan 2035-nji ýyla çenli Russiýada gaz pudagyny...

Garaşsyz Diýar

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen täze 2021-nji ýylda mähriban Diýarymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyna 30 ýyl dolýar.
Okap bilersiňiz  Hoş habar: Daşary ýurtdaky raýatlarymyz üçin ýene bir ýörite gatnaw
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri Gahryman Arkadagymyzyň...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Ýaragly güýçler – asudalygyň we parahaçylygyň kepili

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen 2021-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda ata Watanymyzda Watan goragçylarynyň güni uludan tutulýar. Bu baýram döwletimiziň Garaşsyzlygyny,...

Türkmenistanyň adalat ministrine hormatly at dakyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serhet institutynda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Şol mejlisiň barşynda Türkmenistanyň adalat ministri B.Muhamedowa hormat at dakyldy. Bu barada "Watan"...

Dawos forumy: «Sputnik V» sanjymyny 25 ýurt bellige alar

Her ýyl ýanwar aýynda Şweýsariýanyň Dawos şäherçesinde Bütindünýä ykdysady forumy ýa-da dünýäde uly meşhurlyga eýe bolan Dawos forumy geçirilýär. Şu ýyl dünýädäki emele gelen...

YHG-niň Baş sekretary bilen onlaýn duşuşyk

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň (YHG) Baş sekretary Hadi Soleýmanpur bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi.
Okap bilersiňiz  Stambulda Türkmen talyplar Nowruz çäresine gatnaşar
Duşuşygyň barşynda taraplar Ykdysady hyzmatdaşlyk...