30/11/2020 7:09
Home DURMUŞ Awtobanyň birinji tapgyryna asfalt düşelýär

Awtobanyň birinji tapgyryna asfalt düşelýär

Aşgabat ― Türkmenabat awtobanynyň 30 kilometre ýakyn böleginde asfaltyň ikinji gatyny düşemek işleri tamamlanyp barýar. Bu barada «Türkmenistan» gazetinde çap edilen uly göwrümli makalada aýdylýar.

Umuman, ýoluň galyňlygy 1 metrden hem geçer. Makalada görkezilişi ýaly, ilki bilen, ýoluň düşegi taýýarlanylyp, soňra geotekstil düşegi ýazylypdyr. Soňra iki gatly, ilki S-3 görnüşli 60 santimetrlik, soňra 20 santimetrlik S-6 görnüşli, onuň üstündenem 20 santimetrlik S-7 görnüşli çagyl-çäge garyndysy ýazylypdyr.

Awtobançylar şu işleri kemsiz dynybam, indi dört aýyň içidir, asfalt ýazmak bilen meşgul. Asfalt ýazmak işi hem üç gat — üç tapgyrdan ybarat. Ilki 10 santimetr galyňlykda iri daşly, gyzgyn-öýjükli, soňra 7 santimetr galyňlykda aram, soňra 5 santimetr galyňlykda ownuk daşly asfalt ýazylýar.

Ýagyş-ýagmyr ýaganda, ýola suw ýygnanmazlygy üçin ýapgytlyk derejesini saklamak, ýola agram düşende jaýrylmazlygy, islendik howa şertlerine tap getirip bilmegi üçin maýyşgaklygyny, dykyzlygyny sazlamak ýaly mümkinçilikler hem täze ýoluň gurluşygynda doly göz öňünde tutulýar.    

Dünýä Sahypamyz

Dünýäde bolup geçýän wakalardan habarly bolmak-bu döwrüň talaby!

Okap bilersiňiz  Syýahatçylygyň ýitgisi 195 milliard dollar

Okap bilersiňiz  Melhemlik ys

IŇ TÄZE HABARLAR

Saýlaw möwsümi başlaýar : Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparda ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlaryna taýýarlyk görmek meselelerine bagyşlanan mejlis geçirildi.
Okap bilersiňiz  Tercümede Yeni Adres :Atavatan Danışmanlık Yeni Adresine Taşındı
Oňa Merkezi...

Türkmenistanyň Prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň täze saýlanan Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan jenap Jozef Baýdene Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli gutlagyny...

“Akyl-paýhas sandyklary” diýen durnukly aňlatma hakynda

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris. 1.10. Ady agzalan türkmen romanyndaky “Akyl-paýhas sandyklary” diýen durnukly aňlatma hakynda gysgajyk maglumat Sagdyn düşünje sapaklaryna geçmezden...

Intellektual Telekeçi: Peýdaly bolýan wagtyň gazanmak

Gazanç  gazanmak maksady bilen biznese baş goşýan, bazardaky haýsyda bolsa bir  kemçiligi aradan aýyran we töwekgelçilik eden şahsa telekeçi diýilýär. Telekeçilik işini ýa-da bu...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Iki meşhur kompaniýanyň ýolbaşçysy boldy

Germaniýanyň “Volkswagen Group” awtoulag kompaniýasy 22 ýyldan bäri kaşaň sport awtoulag öndürijisi “Bugatti” kompaniýasy bilen ýer bölegini paýlaşýar. Emma soňky hepdelerde nemes kompaniýasynyň fransuz...

Maradonanyň ýadygärligi gurlar

Argentinanyň Buenos-Aýres  şäheriniň merkezi halkara howa menzilini dolandyrýan “Aeropuertos Argentina 2000” kompaniýasy, howa menziliň çäginde ýakynda aradan dünýä belli futbolçy Diego Maradonanyň ýadygärligini gurmak...

Türkmenistan bilen “Mir” teleradiokompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk eder

Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly «Mir» Döwletara teleradiokompaniýasynyň Başlygy R.Batyrşin bilen duşuşyk geçirdi.
Okap bilersiňiz  Çin, Türkmenistan pazarında Türkiye ve İran’a rakip oldu
Duşuşygyň barşynda taraplar maglumat alyşmak ulgamynda hyzmatdaşlyk etmegiň...

2021-nji ýylyň önümçilik senenamasy hakynda

Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleriniň hem-de döwlete dahylly bolmadyk ýuridiki we fiziki taraplaryň dykgatyna! Iş wagtynyň ölçegleri 8...