30/11/2020 5:59
Home DURMUŞ Älem giňişligine syýahat bir ýyldan başlar

Älem giňişligine syýahat bir ýyldan başlar

Älem giňişliginiň syýahatçylarynyň ilkinji toparynyň arzuwy ýene bir ýyldan ― 2021-nji ýylyň 8-nji dekabrynda amala aşmagy mümkin. Şol gün ilkinji syýahatçylary Russiýanyň «Soýuz» älem gämisi bilen Halkara kosmos stansiýasyna alyp çykmak meýilleşdirilýär.

Şol bir kosmonawt bilen iki syýahatçy Baýkonur stansiýasyndan «Soýuz MS-20»-ä atlanyp, älem giňişligine sary göterilerler. Olar 20-nji dekabrda Ýere dolanyp gelerler.

Häzirlikçe bu syýahaty alyp barjak kosmonawtyň ady belli däl. Ozalrak Aleksandr Misurkin bilen Sergeý Prokopýewiň ady görkezilen bolsa-da, bu mesele 2021-nji ýylyň ýanwaryna çözgüdine gowşar.

Syýahatçylaryň birinji topary bilen şertnama 2019-njy ýylda baglaşyldy. Umuman, bu şertnamada ýedi syýahatçynyň ady görkezilýär.   

Söhbetdeşlik Sahypamyz

Ýurdumyzyň sungat ussatlary bilen taýýarlanan bir-birinden gyzykly söhbetdeşlikleri bu sahypamyzdan okap bilersiňiz!

Okap bilersiňiz  Notebook HP Probook, RedMi 7A we Mikrotolkunly peç Size garaşýar

IŇ TÄZE HABARLAR

Saýlaw möwsümi başlaýar : Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparda ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlaryna taýýarlyk görmek meselelerine bagyşlanan mejlis geçirildi.
Okap bilersiňiz  Daniel Radkliff “Garri Potteri” okar
Oňa Merkezi...

Türkmenistanyň Prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň täze saýlanan Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan jenap Jozef Baýdene Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli gutlagyny...

“Akyl-paýhas sandyklary” diýen durnukly aňlatma hakynda

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris. 1.10. Ady agzalan türkmen romanyndaky “Akyl-paýhas sandyklary” diýen durnukly aňlatma hakynda gysgajyk maglumat Sagdyn düşünje sapaklaryna geçmezden...

Intellektual Telekeçi: Peýdaly bolýan wagtyň gazanmak

Gazanç  gazanmak maksady bilen biznese baş goşýan, bazardaky haýsyda bolsa bir  kemçiligi aradan aýyran we töwekgelçilik eden şahsa telekeçi diýilýär. Telekeçilik işini ýa-da bu...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

“Porsche Taycan” Ginnesiň rekordlar kitabynda

“Porsche” awtoulag kompaniýasynyň ilkinji elektrikli sport ulagy “Taycan” jemi uzynlygy 42 kilometre barabar bolan drift öwrümi bilen Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. Şeýlelikde bu sport...

“Trendyol”: Garaşylmadyk arzanladyşlar bolar

Soňky birnäçe günden bäri, tutuş dünýäde söwda ulgamynda uly arzanladyşyň geçiriljek wagtyna sanlyja gün galdy. Dünýäde “Black Friday”diýlip atlandyrylýan, Türkiýede bolsa “Super anna” diýlip...

Türkmenistan bilen Owganystan täze aragatnaşyk ulgamy bilen birleşer

Türkmenistan bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň arasynda çekilýän optiki süýümli aragatnaşyk ulgamynyň täze bölegi ulanmaga berilmäge taýýar edildi. Bu barada Türkmenistanyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň...

Zergärçilik Sungatymyzyň Gözbaşynda: Amyderýa hazynasy

“Amyderýa  Hazynasynyň  Syry” atly makalamyza dowam edýäris. Ýene  bir  ýagdaýy  bellemekçi. Amyderýa  hazynasynyň  ilkibşdan  iňlis  koloniýaçylary  tarapyndan  jöwzaly  Hindistandan  dumanly  Albionyň  kenarlarana  baryp  ýetmegi,...