TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Durmuş gurmagyň amatly ýaşy

Sosiologlar bagtly durmuş gurmak üçin iň amatly ýaşy kesgitlediler diýip, köpçülikleýin metbugatda habar berýär. Hünärmenleriň pikiriçe, durmuş gurmak üçin iň gowy ýaş 28 bilen 32 ýaş aralygyndadyr.

Bu ýaşda nika bozulmak töwekgelçiliginiň azdygyny, ýaşlaryň maşgala durmuşyndan näme isleýändiklerini bilýärler we şol bir wagtyň özünde gündelik jogapkärçilikler üçin ýeterlik güýjüň bardygy bellenilýär. Mundan başga-da 30 ýaşa çenli adamlar maddy taýdan has durnuklaşýarlar we eýýäm ýalňyz durmuşdan aýrylyp, geljek perzentleri terbiýelemek barada käbir bilimlere eýe bolýarlar.

Medeniýet Sahypamyz

Sungat we medeniýet ulgamyna degişli täzelikler medeniýet sahypamyza ýerleşdirilendir!

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan-Koreýa Respublikasy: parlament ugry boýunça ylalaşyga gol çekildi

“Türkiýe-Azerbaýjan-Türkmenistan” üçtaraplaýyn sammiti Awazada geçiriler

Prezident Ärdogan Türkmenistanyň daşary işler ministrini kabul etdi

Teswirle