TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Dünýäniň iň uzyn wodorodly turba geçirijisi gurlar

Hytaý dünýäniň iň uzyn wodorod ýangyçly turba geçirijisini gurmagy meýilleşdirýär. Bu turba geçirijisi ýurduň günbatar sebitindäki baý hem-de arassa energiýa serişdelerini gündogar sebitdäki energiýa sarp edijilere ýetirmäge mümkinçilik berer.

Bu wodorodyň arassa we ekologiýa taýdan arassa ýangyç hökmünde kabul edilmeginiň alamatydyr. Ýurduň “Sinopec” kompaniýasy bu taslamanyň üstünde işleýär. Turba geçirijisi arkaly birinji tapgyrda ýylda 100 müň tonna, uzakmöhletde bolsa, 500 müň tonna wodorod ibermek göz öňünde tutulýar.

Taslama, Hytaýyň milli energetika dolandyryş edarasy tarapyndan mart aýynda neşir edilen ýurduň nebit-gaz toruny gurmak meýilnamasyna girizildi.

Wodorodyň ýangyç hökmünde ulanylmagy dünýäniň birnäçe sebitinde, esasanam Ýewropada we Demirgazyk Amerikada ulanylmaga başlandy.

2021-2026-njy ýyllarda bazaryň umumy ösüş depgini 42% -den ýokary bolar diýlip garaşylýar. Wodorod turbageçirijileriniň umumy uzynlygy boýunça Demirgazyk Amerika öňde barýar, ondan soň Ýewropa we Aziýa bar.

Ýene-de okaň

“DigiWomen Codefest” hakaton bäsleşigini geçirdi

Ata Watan Eserleri

«Parahat-7» ýaşaýyş toplumynda täze ýaşaýyş jaýlary gurlar

Türkmenistanda Merkezi Aziýanyň ilkinji gök ammiak öndürýän zawody gurlar

Ata Watan Eserleri

Teswirle