TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Dünýäniň iň uly suraty düşürildi

ABŞ-nyň Milli tizlendiriji barlaghanasynyň alymlarynyň bellemegine görä, sanly kameradan dünýädäki iň uly suraty düşürildi. Dünýädäki iň uly sanly kameranyň datçigi bilen 3200 MP durulykda sanly suraty düşürkmek başartdy. Bu häzire çenli düşürilen iň ýokary durulykdaky suratdygy bellenilip geçildi.

Ýük awtoulagyň göwrümindäki sanly kamera geljekde Çili döwletiniň obserwatoriýasynyň teleskopyna ýerleşdiriler we beýleki galaktikalaryň suratlaryny düşürip başlar. Bu sanly kamera 10 ýyllap asmany gözden geçirer we 20 milliard töweregi dürli galaktikalaryň suratlaryny düşürmegini garaşylýar.

Ykdysadyýet sahypamyz

Ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän ykdysadyýete degişli täzeliklerden “habardar” bolmak isleýän bolsaňyz, bu sahypa Siziň üçin!

 

 

Ýene-de okaň

Adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk babatda hyzmatdaşlyk ösdürilýär

Gruziýa Türkmenistana täze ilçi belledi

“Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi” Bilelikdäki komitetiniň mejlisi geçiriler

Teswirle