TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Dünýäniň iň uly skeleti satylýar

Amerikanyň Nýu-Ýork şäherinde 67 million ýyllyk “Tirannozawr Rex” atly dinozawryň skeleti satuwa çykarylar. Bu söwda satuwyny “Christie’s” söwda öýünde 6-njy oktýabrda satylar. Takmynan 6-8 million dollar aralygyndaky baha satylmagyna garaşylýar.

Dinozawryň bu görnüşiniň süňklerini ilkinji bolup tapan paleontolog Steniň adyny göterýän bu äpet jandaryň skeleti 21-nji oktýabrda görkeziler. Bu dinozawryň skeltetiniň boýy 12 metre barabardyr. Skeletiň gözleri beýsbol taýagynyň ululygynda bolup, ol 1987-nji ýylda Dakotada tapylýar. Bu dinozawr süňklerini gazyp almak hem-de täzeden dikeltmek üçin 30 müň sagat gerek boldy. Munuň üçin el zähmetinden peýdalanyldy. 67 million ýyllyk skelet 188 süňkden ybarat bolup durýar.

Bu dinozawryň skeleti 7-8 tonna barabardyr we häzirki wagtdaky Afrikanyň pilinden 2 esse agyrdyr.

 

Foto Habarlar Sahypamyz

Ýurdumyzyň gözel künjegine degişli fotosuratlary bu sahypadan tapyp bilersiňiz!

 

 

 

Ýene-de okaň

Astana Halkara maliýe merkeziniň wekiliýetiniň Aşgabada sapary

Türkmenistan Özbegistana suwuklandyrylan gaz kömegini berer

Türkmenistan-Özbegistan: diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bellendi

Teswirle