JEMGYÝET

Dünýäniň iň uly kitaphanasy

Ýazga geçirijiler we arhiwler tehnologiýa mümkinçilikleri bilen sanly metbugata geçip başlasa-da, kitaphanalar henizem ýurtlaryň siwilizasiýasynyň, biliminiň we medeniýetiniň derejesini görkezýän adamzadyň umumy ýadygärligi hökmünde işlemegini dowam etdirýärler.

Dünýäniň iň uly kitaphanasy ABŞ-nyň Kongres kitaphanasydyr. Kitap we kitap tekjeleriniň sany babatynda dünýäniň iň uly kitaphanasy hasaplanylýan ABŞ-nyň Kongres kitaphanasy (Library of Congress) 1800-nji ýylda ýurduň Kongresi tarapyndan bina edildi.

Kongres kitaphanasynda 164 million eser bar, bularyň arasynda 38 million kitap, 70 million golýazma, 3,6 million ýazgy, 14 million surat, 5,5 million karta we 8,1 million saz bellikleri bardyr. Kongres kitaphanasy 122 million gizlin şahsy kolleksiýa önümlerini öz içine alýan, dünýädäki iň gymmatly medeni hazynalaryň biri hasaplanylýar.

Bu kitaphanada her günde ortaça 14 müň täze eser kabul edilýändigi sebäpli, ýer ýetmäzçiligi döreýär. Şol nukdaýnazardan, Merilend hem-de Wirjiniýa ştatlarynda kitaphananyň goşmaça binalary guruldy we bu ýerde köp sanly kitap we ýazgy saklanýar.

 

Dünýäniň iň gowy howa menzili

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanda 1 million 400 müň tonnadan gowrak bugdaý hasyly ýygnaldy

Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümi 1-nji awgustdan dynç alşa çykar

Talyp-2024: dalaşgärler üçin saglyk öýleri

Ata Watan Eserleri

Lebap welaýatyna täze prokuror bellendi

Talyp-2024: Giriş synaglary üçin zerur bolan resminamalar

Türkmenistanda zähmet haklary 10 göterim ýokarlandyrylar