SIZDEN GELENLER

Dünýäniň iň kiçijik jandary

Bu kiçijik jandaryň bedeniniň uzynlygy 15 santimetrden, guýrugy 22 santimetre ýetip bilmeýär, başgaça bulara marmozetka maýmyny hem diýýärler. Olaryň agramy hem 100-190 gram. Marmozetkanyň reňkiniň täsinligi bilen gaty gyzykly. Aýaklary we garny goýy sary reňk bilen örtülendir. Guýrugynda gara zolaklar, agzynda ak reňkler bar. Ýüzdäki nagyş murtlara meňzeýär. Arka tarapynda sütük garyşyk reňkde bolýar: çal, goňur, altyn we gara. Kelläniň sütükleri bedenden has uzyn. Şol sebäpli kiçi maýmynlaryň mekany bar ýaly. Kellesi gaty kiçi, ýöne beýniniň maýmynyň bedenine garanyňda has uly. Bu haýwanyň kellesini 180 gradusa öwrüp bilýär. Marmozetka beýleki maýmynlardan tapawutlylykda diňe iki dişi bar. Kesikler öňe öwrülýär. Bu haýwanlaryň öň aýaklary arka aýaklaryndan gysga. Barmaklaryň dyrnaklary bar. Arka aýaklaryndaky uly barmakda dyrnak tekiz. Kiçijik maýmynlar 5 metr beýiklikde böküp bilýärler, ýöne dyrnaklary bilen uly şahalara berk berkidilen agaçlaryň üstünden dik dyrmyşyp hereket edýärler.

Bu kiçijik maýmynlar esasan Merkezi we Günorta Amerikada ýaşaýarlar: Braziliýa, Ekwador, Peru döwletlerde blýarlar. Ömür boýy bu maýmynlar ýagyşly tokaýlary saýlaýarlar. Tebigatda bu haýwanlaryň ömri takmynan 10 ýyl, käbir marmozetkalaryň 18 ýyla çenli ýaşan ýagdaýlary bolýar.

Mälikgulyýew Ýazguly

S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň mugallymy

“Meniň Watanym” kinofestiwaly: ýeňijiler yglan edildi

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan – gadymy medeniýetiň ojagy

Türkmenistan – medeniýetiň we sungatyň sarpalanýan ýurdy

Matematika we sanly tehnologiýalaryň ähmiýeti

Ata Watan Eserleri

Nebitgaz senagaty – milli ykdysadyýetiň binýatlyk pudagy

Ata Watan Eserleri

Bilimli ýaşlar — Watanyň beýik gurujylary

Medeniýet halkyň kalbydyr