DÜNÝÄ

Dünýäniň iň kiçi küşt tagtasy

Türkiýäniň Aýdyn welaýatynyň Kuşadasy etrabynda ýaşaýan kiçi eserleri döredýän suratkeş Nejati Korkmaz dünýäniň iň kiçi küşt tagtasyny ýasady. 9 millimetrlik mikro işini 5 aýyň içinde tamamlan Korkmaz, mikro eseri adaty ululykdaky küşt toplumyna meňzeş aýratynlyklary bilen bellige almak üçin Ginnesiň rekordlar kitabyna ýüz tutar.

Korkmaz 9 millimetrlik eserini ýanwar aýynda ýasap başlady. Adaty küşt tagtasy bilen birmeňzeş aýratynlyklara eýe bolan bu nepis iş Korkmaz tarapyndan takmynan 5 aýyň içinde tamamlandy. Kiçijik küşt tagtasynda küşt mallarynyň esasylarynyň ýerleşmegi üçin 32 bölek ýer bar. Berilen maglumatlara görä, bu küşt tagtasynda mikroskopda görüp bolýan küşt toplumyny ýörite taýaklar bilen oýnap bolýar. Korkmaz eseriň dünýäde goýlan iň kiçijik küştdigini tassyklamak üçin ýakyn günlerde “Ginnesiň rekordlar kitabyna” ýüz tutar.

Dünýäde şu wagta çenli öndürilen we Ginnesde hasaba alnan iň kiçijik küşt tagtasynyň 15 millimetr ululykdadygyny bellän Nejati Korkmaz: “Meniň işim munuň ýarysyna golaý — diýip, belläp geçýär.

Ýene-de okaň

Hytaý bilen Gruziýanyň arasynda wizasyz döwür başlandy

Wengriýada täze prezident saýlandy

Antoniu Guterriş Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitine çagyryldy

Aşgabatda “Lapis Lazuli” ulag geçelgesi boýunça bäştaraplaýyn duşuşyk geçiriler

Türki akademiýasynyň wekiliýeti Türkmenistana geler

Magtymguly Pyragynyň golýazmalarynyň nusgalary “British Library” kitaphanasynda saklanýar