DÜNÝÄ

Dünýäniň iň gymmat şäherleri

“The Economist Intelligence Unit (EIU)” ylmy-seljerme edarasy tarapyndan geçirilen barlaglaryň netijesine görä, dünýäniň iň gymmat şäherleriniň sanawy belli edildi. Bu sanawa goşulan 133 şäheriň görkezijileri seljerildi.

Şonuň netijesinde iň gymmat 10 şäher mälim edildi. Bu şäherleriň azyk, iýmit, egin-eşik, jaýlaryň kireýleri we beýleki görkezijileri göz öňünde tutuldy. Şeýlelikde sanawda Aziýanyň we Ýewropanyň şäherleri öňdäki orunlary eýeledi.  Singapur, Gonkong we Osaka iň gymmat 3 şäher boldy.

Şu ýerde ýene-de bir zada üns bermek gerek. Bu sanaw 2019-njy ýylyň noýabr aýyndaky görkezijiler esasynda taýýarlandy. Şondan soňra dünýädäki ýiti respirator keseli zerarly ýagdaýlar üýtgän hem bolup biler. Bu netijeler indiki sanawda öz ornuny alar.

Iň gymmat 10 şäher

  1. Singapur
  2. Gonkong/Hytaý
  3. Osaka/Ýaponiýa
  4. Nýu-Ýork/ABŞ
  5. Sýurih/Şweýsariýa
  6. Pariž/Fransiýa
  7. Telawiw/Ysraýyl
  8. Tokio/Ýaponiýa
  9. Los-Anjeles/ABŞ
  10. Ženewa/Şweýsariýa

Ýene-de okaň

Hytaý bilen Gruziýanyň arasynda wizasyz döwür başlandy

Wengriýada täze prezident saýlandy

Antoniu Guterriş Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitine çagyryldy

Aşgabatda “Lapis Lazuli” ulag geçelgesi boýunça bäştaraplaýyn duşuşyk geçiriler

Türki akademiýasynyň wekiliýeti Türkmenistana geler

Magtymguly Pyragynyň golýazmalarynyň nusgalary “British Library” kitaphanasynda saklanýar