TEHNOLOGIÝA

Dünýäde näçe sany elektrikli ulag bar?

Dünýäde 2050-nji ýyla çenli elektrik togy bilen işleýän ulaglaryň sany 1 milliard 100 milliona ýetmegine garaşylýar. Elektrikli awtoulaglara bolan gyzyklanma günsaýyn artýarka, köp markalar öz elektrik ulaglaryny ösdürmek üçin ägirt uly maýa goýumlaryny dowam etdirýärler.

Ýakynda yglan edilen maglumatlara görä, gibrid we elektrikli awtoulaglaryň umumy satuw möçberi Ýewropada ilkinji gezek dizel ulaglaryndan geçdi.

Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri boýunça halkara agentliginiň (IRENA) hasabatyna görä, 2019-njy ýylyň ahyryndaky ýagdaýa görä, dünýäde 8 million elektrik ulagy bar. Bu görkezijiniň 2050-nji ýylda 1 milliard 100 müňe ýetmegine garaşylýar.

Hökümetler tarapyndan howanyň hapalanmagynyň öňüni almak babatdaky tagallalary netijesinde, sarp edijileriň elektrik ulaglaryna gyzyklanma bildirmegi kem-kemden artýar.

 

Wideo Habarlar Sahypamyz

Saýtymyzyň wideo habarlar sahypasy –geljekde iň işjeň sahypalaryň biri bolsa gerek. Häzirki döwürde bu sahypamyza birnäçe wideo rolik ýerleşdirilendir.

 

Ýene-de okaň

Mongoliýada Bütindünýä awtoulagsyz güni bellendi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň wekiliýeti “Kazan Digital Week 2023” forumyna gatnaşdy

Ilon Mask: “X” ( Twitter) ýakyn wagtda doly tölegli bolup biler

Ata Watan Eserleri

Ärdogan Masky Türkiýede zawod gurmaga çagyrdy

Ata Watan Eserleri

Hytaýda aeroportlaryň sany 500-e ýeter

Fransiýa “Iphone 12” telefonuny gadagan edermi?

Ata Watan Eserleri