TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Dünýäde näçe milliarder bar?

Dogrudan hem dünýäde näçe milliarder barka? Bu sowalyň jogaby adamda özboluşly gyzyklanma oýarýar. Sowala olar barada ýygy-ýygydan ýazýan «Forbes» neşiri jogap berdi.

Has takygy, neşiriniň şu ýylyň 6-njy aprelindäki hasabatyna görä, dünýä boýunça jemi 2müň 755 sany milliarder bar eken. Häli-häzirem olaryň içinde iň baýy “Amazon” kompaniýasyny esaslandyryjy Jeff Bezosdyr. Öňki hasabat bilen deňeşdirilende, milliarderleriň sany 493 adam artypdyr.

Ýene bir gyzykly maglumat: dünýädäki ähli milliarderleriň baýlygy bilelikde 13,1 trillion amerikan dollaryna ýetýär.

 

Türkiýä rus “Sputnik V” sanjymyna garaşýar

 

 

 

Ýene-de okaň

Bolgariýa Azerbaýjandan tebigy gaz satyn alar

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen Hindistanyň söwda dolanyşygy 114 million dollara deňdir

Owganystan Türkmenistan bilen import ylalaşyklaryny baglaşmakçy

Teswirle