TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Dünýäde iň köp girdeji gazanan “YouTube” ýyldyzlary neşir edildi

2021-nji ýylda “YouTube” -da iň köp girdeji gazanan döredijileriň sanawy aýan edildi. “YouTubers” 2021-nji ýylda takmynan 300 million dollar gazandy, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 40 göterim ýokarlandy. 2021-nji ýylda “YouTube” -da iň köp girdeji gazanan döredijileriň sanawy aýan edildi. “Forbes” žurnaly tarapyndan neşir edilen sanawda soňky döwürde yz galdyran “YouTubers” sany köpelýär.

“Independent” gazetiniň habaryna görä, “YouTubers” 2021-nji ýylda takmynan 300 million dollar gazanyp, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 40 göterim köpeldi. Mazmun döredijileriň girdejileriniň ýarysy mahabat girdejilerinden gelýär. “YouTubers” aýlyk haklaryny hasam ýokarlandyrmak üçin markaly önümleri satuwa çykarýar.

Ine dünýäde iň köp gazanýan ilkinji 10 “You Tubers”

10-njy derejede

“Minecraft” ýaly wideo oýunlaryny oýnaýan birnäçe “YouTube” kanalyny dolandyrýan Preston Arsement 10-njy ýerde. Iň meşhur “PrestonPlayz” kanalyna öwrülen ulanyjy 16 million dollar gazandy.

9-njy derejede

“YouTube” -yň iň meşhur ýüzlerinden biri bolan Logan Paul, dogany Jeýk ýaly 18 million dollar bilen 9-njy ýeri eýeledi.

8-nji derejede

Çylşyrymly fiziki işjeňliklerden doly mazmuny öndürýän “Dude Perfest” kanaly 20 million dollar bilen 8-nji ýeri eýeledi.

7-nji derejede

4 ýaşyndan bäri “YouTube”-da mazmun öndürýän we häzirki wagtda 10 ýaşyndaky Raýan şu ýyl girdeji gazanýanlaryň arasynda. Raýanyň “You Tube” dünýäsinde 31 million yzarlaýjy bar. Şeýle hem Raýanyň markasy tarapyndan 27 million dollar gazanan oýunjaklar bar.

6-njy derejede

Sanawyň geň galdyryjy agzalarynyň biri 7 ýaşly Nastýa. 40,3 million yzarlaýjysy bilen Nastýa 28 million dollar gazandy.

5-nji derejede

Dürli oýun oýnaýan wideolaryny paýlaşýan “Unspeakable” 28,5 million dollar bilen sanawda 5-nji ýeri eýeledi.

4-nji derejede

Gündelik gepleşikler hökmünde başlanan “Rhett” we “Link” kanaly, wagtyň geçmegi bilen köp dürli programma gol çekip, markany ösdürdi we “YouTube”-da iň meşhur kanallaryň birine öwrüldi. 4-nji ýerde, “Rhett” we “Link” 2021-nji ýylda 30 million dollar gazandy.

3-nji derejede

Üçünji ýerde wideo oýunlarynyň mazmunyny öndürýän Markiplier bar. “Netflix” we “Hulu” ýaly platformalar üçin seriýa öndürmek isleýän Markiplier 38 million dollar gazandy.

2-nji derejede

“MMA” söweşijilerine garşy çykan Jeýk Pol 45 million dollar bilen ikinji ýeri eýeledi.

1-nji derejede

Sanawyň başynda noýabr aýynda gurnan hakyky “Squid Game” ýaryşy bilen özüni tanadýan MrBeast bar. Meşhur mazmun öndürijisi 2021-nji ýylda 54 million dollar gazanyp, ähli bäsdeşlerinden öňe geçmegi başardy.

 

19-njy ýanwar ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Arkadag şäherine 123 belgili ulgam ornaşdyryldy

Dubaý ýerde “Aýa” meňzeş myhmanhana gurýar

Ilkinji sürüjisiz awtobus Şotlandiýada ýola goýuldy

Teswirle