TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Dünýäde ilkinji sapar: pikir güýji bilen “tweet” ýazdy

ABŞ-da ysmaz adamyň beýnisine çip ýerleşdirildi we şol çip arkaly twit ýazdy. Awstraliýaly ALS hassasy, 62 ýaşly Filip O-Keefe tarapyndan iberilen bu twit dünýäde “göni pikirleniş twit” hökmünde taryha girdi.

ABŞ-da adam beýnisine nerw kompýuter interfeýslerini goýýan bir kompaniýa, nerw ulgamy keseli sebäpli hereketi çäklenen adama pikir güýjüni ulanyp twit ýazmaga rugsat berdi.Geçen ýyl O’Keefe beýnisinde ‘Stentrode’ atly kompýuter interfeýsi oturdyldy, ALS sebäpli ýüze çykan ösen ysmaz sebäpli hereket edip bilmedi we näsaglara sanly enjamlary simsiz gözegçilikde saklamaga mümkinçilik berýän implant, karotid arteriýasy arkaly ýerleşdirildi. Amyotrofik gapdal skleroz (ALS) keseli 62 ýaşly Awstraliýaly Filip O-Keefe tarapyndan iberilen bu twit “Göni pikirli twit” hökmünde taryha girdi.Dünýädäki ilkinji ýagdaýda Filipp O’Keefe üsti bilen tehnologiýany ösdüren “Synchron” kompaniýasynyň baş direktory Tomas Oksliniň twitter öz hasabynda “Bu ýazgyny diňe pikirlenip döredipdim” -diýip, twit paýlaşdy

Ilkinji twitde “Düwmeleriň ýa-da sesleriň zerurlygy ýok. Bu ýazgyny diňe pikirlenip döredipdim “-diýip ýazan O’Keefe, soň berlen soraglara jogap güýji bilen ýene 7 sany twit ýazdy. “Synchron” kompaniýasy bu mesele barada teswir berip, O’Keefe-nyň: “Bu tehnologiýa hakda ilkinji gezek eşidenimde, maňa näçe garaşsyzlyk berip biljekdigini bildim. Indi diňe kompýutere basmak isleýän ýerim hakda pikirlenmeli we “Twitter” arkaly indi e-poçta ulanýaryn, bank işlerini amala aşyrýaryn, dükanlardan online sowda edip bilýärin. Şeýle hem, “Twitter” arkaly dünýä habar iberip bilerin “-diýendigini yzarlaýjylary bilen paýlaşdy.“Synchron” kompaniýasy, beýni-kompýuter interfeýsiniň adam däl ilkinji gözleginiň geljek ýyl ABŞ-da geçiriljekdigini aýtdy. “Synchron”, “BCI” tehnologiýalarynda uly üstünlik gazanan birnäçe neýro-tehnologiýa başlangyçlaryndan biri hökmünde tapawutlanýan bolsa-da, dünýäniň iň baý adamy Ilon Maskyň kompaniýasy “Neuralink” hem 2022-nji ýylda adam synaglaryna başlamagy meýilleşdirýär.Millioner telekeçi geljekde “Neuralink” enjamlarynyň tutuş bedeniň işleýşini dikeltmekden başlap, aýdym-sazyň beýnisine aralaşmagyna çenli ähli zady edip biljekdigini öňe sürüpdi. Mask tehnologiýanyň esasy maksady adamlara ösen emeli intellekt bilen bäsleşmäge mümkinçilik bermek diýdi.

 

Tirsegi bilen hozlary döwüp, rekord goýdy

 

 

Ýene-de okaň

Kosmos syýahatçylygyna Hytaý hem goşulýar

Geljegiň otlusy tanyşdyryldy

Sagatda 300 pizza taýýarlaýan robot

Teswirle