TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Dünýäde ilkinji gezek: keýiklerde koronowirus anyklanyldy

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Ogaýo ştatyndaky keýiklerde koronowirus pandemiýasy ýüze çykaryldy. Munuň özi dünýäde ilkinji gezek gabat gelnen ýagdaýdyr. Keýiklerdäki kesel ýurduň Oba hojalyk ministrliginiň ýanyndaky Milli weterinariýa tejribehanasy tarapyndan ýüze çykaryldy.

Alymlaryň tassyklamagyna görä, mundan soň şeýle ýagdaýlaryň köpelmek ähtimllygy bar. Çünki koronowirus pandemiýasy adamlar bilen ýakyn gatnaşykda bolan haýwanlara hem geçip bilýän kesel.

«Şeýle-de bolsa, keseliň haýwanlardan adamlara ýokuşyp bilmek ähtimallygy juda pes» diýlip, tejribehana tarapyndan berilýän habarda aýdylýar.

Ýagşylyk-ýamanlyk barada nakyllar Iňlis dilinde

 

Ýene-de okaň

“Green Card” (Grin Kard) -2024: Senenamasy Yglan edildi

Baş Redaktor

“Green Card” (Grin Kard) boýunça resminamalar kabul edilip başlandymy?

Baş Redaktor

Dünýäde 150 million dozadan gowrak “Sputnik V” sanjymy ulanyldy

Teswirle