Dünýäde ilkinji gaýçy haçan ulanylyp başlapdyr?

Dünýäde ilkinji gaýçy miladydan öň 1000nji ýyllarda birnäçe ýerlerde ulanylandygy baradaky maglumatlar arheologlar tarapyndan  anyklanypdyr. Emma soňky maglumatlara görä miladydan öň 1500-nji ýylda Müsürde ulanylandygy barada käbir pikirler öňe sürlüpdir. Ilkinji gaýçy oýlanyp tapylmagy bilen ilkinjiler hatarynda tikinçiler we dellekçiler tarapyndan ulanylyp başlapdyr.  Bu günki gün ulanylýan gaýçynyň patenti 1893-nji … Continue reading Dünýäde ilkinji gaýçy haçan ulanylyp başlapdyr?