TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Dünýäde 150 million dozadan gowrak “Sputnik V” sanjymy ulanyldy

Russiýada we dünýäde koronawirus ýokanjyna garşy işlenip düzülen Russiýanyň önümi bolan «Sputnik V» sanjymynyň 150 million dozadan gowragy ulanyldy. Bu barada bu sanjymy işläp dözen N.F. Gamaleý adyndaky merkeziň direktorynyň orunbasary Denis Logunow belläp geçdi.

Ol Nowosibirsk şäherinde geçirilen “OpenBio-2022” biotehnologiýa forumyna gatnaşdy. Şol ýerde eden çykyşynda bilermenleriň rus önümi bolan koronawirus sanjymynyň netijeliligi hem-de howpsuzlygy babatda baý maglumat gorunyň ýygnalandygyny belledi.

Ol alymlaryň gazanylan maglumatlaryň esasynda «Sputnik V» sanjymynyň gerimini giňeldendiklerini belledi. Şonuň netijesinde, «Sputnik M» atly çagalar üçin hem sanjym döredildi. Ol 12-17 ýaş aralygyndaky ýetginjekler üçin niýetlenendir.

Mundan başga-da, alymlar koronawirus ýokanjyna garşy burna sepilýän serişde hem işläp düzdüler.

Russiýanyň önümi bolan «Sputnik V» sanjymy koronawirus ýokanjyna garşy öndürilen we tassyklanan ilkinji sanjymdyr.

Ýene-de okaň

PCR negative testiniň netijenamasy zerur däl: “Türkmenistan” awiakompaniýasy

Baş Redaktor

«Belawiýa» awiakompaniýasy Türkmenistana uçar gatnawlaryny artdyrdy

Şäherara awtobus petekleriniň onlaýn satuwy

Teswirle